Šnekové převodovky RT/MRT

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Převodovky   /   Šnekové převodovky RT/MRT

Šnekové převodovky RT/MRT

Velikost : 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180

Převodový poměr : „i“ = 5 – 100

Výkon: 0,06 – 15 kW

Kroutící moment: 8 – 2540 Nm

Všeobecný popis

Moderní design, ověřená kvalita, spolehlivost a použitý evolventní profil šnekového ozubení představují vysokou užitnou hodnotu šnekových převodovek typové řady RT / MRT . . A, vyráběné v TOS ZNOJMOakciová společnost. Velikosti RT/MRT30A – RT/MRT80A mají tělesa skříní, přírub a adaptérů vyrobeny ze slitin hliníku a ve standardním provedení nejsou lakovány. Velikosti RT/MRT100A – RT/MRT180A mají litinovou skříň a jsou standardně lakovány v odstínu RAL5021. Alternativně lze objednat šnekové převodovky všech velikostí v nerezovém provedení.

Charakteristické vlastnosti šnekových převodovek:

 • Velký převodový poměr 5 – 100 realizovaný pouze jedním převodem
 • Bezhlučný provoz
 • Vysoká zatížitelnost
 • Samosvornost
 • Nízká hmotnost
 • Snadná integrace do konstrukce stroje

Značení základních provedení:

RT . . Šneková převodovka s čepem na vstupu rt.jpg
MRT . . Šneková převodovka s elektromotorem, popř. s dutou vstupní hřídelí v kombinaci s přírubou pro montáž elektromotoru B5, B14 s menší přírubou (B14A), B14 s větší přírubou (B14B) mrt.jpg
MRP . . Šneková převodovka s čelním převodem na prvním stupni i = 3 mrp.jpg
MAT . . Šneková převodovka MRT s čelní převodovkou ATC na prvním stupni i = 3,4; i = 6, a i = 8 mat.jpg
MRT . . x . . Kombinace dvou šnekových převodovek pro dosažení velmi vysokých převodových poměrů i = 4.000. Na přání jsou možné kombinace až do převodu i = 10.000 mrtx.jpg

Volba převodovky

Všeobecně

Široká škála převodů uvedená v katalogu umožňuje řešit všechny požadavky, objevující se při provozu různých zařízení. Pro určení vhodné převodovky je třeba znát následující data:

a) vstupní a výstupní otáčky určující převodový poměr i
b) požadovaný kroutící moment Mk, popř. vstupní výkon P1 potřebný k pohonu zařízení.

Hodnoty uvedené v tabulkách pro volbu převodovky 8.1 až 8.4, pomohou provést technicky jednoznačnou volbu. Případy, které nejsou uvedeny ve standardním katalogu, je možné projednat s našimi techniky.

Převodový poměr i

Převodový poměr je vztah mezi vstupními otáčkami n1 [min-1] a výstupními otáčkami n2 [min-1].

n1
i = ———————   
n2

U šnekových převodovek se používá převodový poměr od 5 do 100. Pro pohon převodového zařízení doporučujeme použít asynchronní elektromotory, u kterých jsou otáčky n1 [min-1] i při zatížení téměř konstantní. Při frekvenci 50 Hz lze volit:

 • 2 – pólový motor n1=2800 min-1
 • 4 – pólový motor n1=1400 min-1
 • 6 – pólový motor n1=900 min-1
 • 8 – pólový motor n1=700 min-1

Dvoupólové motory jsou vhodné pro zvláštní případy s krátkodobým provozem. Po projednání s výrobcem je ovšem možné i tyto použít. Při použití motorů pro frekvenci sítě 60 Hz je třeba počítat se zvýšením otáček n1 [min-1] o 20% a tedy také výstupní otáčky n2 [min-1] jsou o 20% vyšší.

Kroutící moment M2

Požadovaný kroutící moment Mk je dán zatížením převodovky. Lze ho vyjádřit jako sílu F, která působí v určité vzdálenosti na rameni r.

Mk[Nm] = F[N] x r[m]

Kroutící moment M2, který máme k dispozici na výstupní hřídeli převodovky, může být vypočítán podle následujícího vzorce:

    9550 x P1[kW] x η[%] x i
M2[Nm] = —————————————–           
100 x n1[min-1]

Výstupní moment M2 se volí větší, než požadovaný moment. V tabulkách pro výběr převodovky 8.4 jsou uvedeny přiřazené výstupní momenty jednotlivým převodům.

Výkon P1 a P2

Vstupní výkon motoru lze zjednodušeně určit z obecného vztahu kroutícího momentu M a otáček n :

             M[Nm] x n[min-1
P[kW] = —————————-
      9550

Pro stanovení požadovaného vstupního výkonu je potřebné počítat s účinností převodovky , která je dána poměrem výkonu výstupního P2 ku vstupnímu P1, viz. tab. 8.1 až 8.3.

             Mkpožadovaný[Nm] x n2[min-1
P1[kW] = —————————————————-
      9550 x η[%]

Servisní faktory

Provozní součinitel Sm

Pro garantování provozní bezpečnosti při různém zatížení a provozních podmínkách, se určuje typ převodovky (motoru) s ohledem na provozní součinitel Sm. V tabulce 6.1 jsou uvedeny hodnoty provozního součinitele Sm s ohledem na typ zatížení, průměrnou denní provozní dobu a počet sepnutí za hodinu. Tyto hodnoty platí pro pohon převodovky běžným elektromotorem. Při použití brzdového elektromotoru je nutné vynásobit provozní součinitel Sm koeficientem 1,15.

Při výběru konkrétní převodovky je pak třeba dbát na to, aby provozní součinitel Sm, byl menší než servisní faktor převodovky Sf, nebo navýšit požadovaný výstupní kroutící moment Mp dle vzorce:

M2 = Mp x Sm

Tab. 6.1 Servisní faktory

typ zatížení počet sepnutí za hodinu průměrný denní provoz [hod]
<2 2÷8 9÷16 17÷24
normální rozběh bez rázu, malá urychlovaná hmota (ventilátory, zubová čerpadla, montážní pásy, dopravní šneky, míchačky tekutin, plnicí
a balicí stroje
<10 0,8 1 1,2 1,3
rozběh, s mírnými rázy, nerovnoměrný provoz, střední urychlovaná hmota (transportní pásy, výtahy, navijáky, hnětací míchací stroje,
dřevoobráběcí, tiskařské a textilní stroje)
<10 1,0 1,3 1,5 1,6
10÷50 1,2 1,4 1,7 1,9
50÷100 1,3 1,6 2,0 2,1
100÷200 1,5 1,9 2,3 2,4
nestejnoměrný provoz, silné rázy, velká urychlovací hmota (míchačky betonu, sací čerpadla, kompresory, buchary, válcová stolice,
přepravníky pro těžké zboží, ohýbací a lisovací stroje, stroje se střídavým
pohybem)
<10 1,2 1,5 1,8 2,0
10÷50 1,4 1,7 2,1 2,2
50÷100 1,6 2,0 2,3 2,5
100÷200 1,8 2,3 2,7 2,9

Servisní faktor Sf

Servisní faktor převodovky Sf udává poměr mezi maximálním kroutícím momentem na výstupu převodovky, kterým může být převodovka trvale zatěžována a skutečným výstupním kroutícím momentem, který je schopen poskytnout zvolený elektromotor.

M2max
Sf = ————————— [ – ]
M2

Maximální kroutící moment M2max je stanoven pro provozní součinitel Sm = 1. Hodnoty servisních faktorů pro jednotlivé varianty velikostí, převodů a přiřazení elektromotorů jsou uvedeny v tabulce 8.4

Samosvornost a parametry šneků

Samosvornost

O samosvornosti převodovky hovoříme, pokud ze strany výstupního hřídele nelze roztáčet vstupní hřídel převodovky. Tento stav nastává je-li úhel stoupání šroubovice šneku menší než třecí úhel za klidu, nebo když je statická účinnost převodu nižší než 50%. Pak hovoříme o statické samosvornosti. Jestliže je úhel stoupání šroubovice šneku menší než dynamický třecí úhel, neboli když je dynamická účinnost převodu nižší než 50% je převodovka dynamicky samosvorná.

Platí vztah:

η = tg γ / tg(γ+ φ)    nebo    η = tg γ / tg(γ + arctg( μz))

η   … účinnost
γ   … úhel stoupání šneku
φ   … třecí úhel (φ =arctg(μz))
μz … součinitel tření v ozubení

Statický součinitel tření mezi materiály převodu (ocel-bronz) se pohybuje v rozmezí μz = 0,09 až 0,14, v závislosti na použitém mazivu (jeho stavu a teplotě) a drsnosti stykových ploch (dané opotřebením ozubení). Tomu odpovídá třecí úhel φ s = 5° až 8°.

Při chvění nebo otřesech dochází k narušení statické samosvornosti a je nutné počítat s dynamickým koeficientem tření. Hodnota dynamického koeficientu tření závisí na drsnosti povrchů, použitém mazivu, velikosti zatížení a kluzné rychlosti. Pro běžné zatížení a otáčky 900-1400 min-1 se pohybuje v rozmezí μz = 0,02 až 0,05). Tomu odpovídá dynamický třecím úhlem φ d = 1° až 3°.

Vzhledem k tomu, že úhly stoupání šroubovice jsou u všech převodů větší než 1,5°, nelze zaručit 100% dynamickou samosvornost převodovek. V případech, kde je bezpodmínečně nutné zajistit převodovku proti pootáčení za klidu, doporučujeme použít elektromotory s brzdou.

Tab. 16.2. Stupně samosvornosti

γ Samosvornost
>25° celková reversibilita
12° – 25° statická reversibilita
rychle vratný
dynamická reversibilita
8° – 12° variabilní a statická reversibilita
rychle vratný při vibracích
dynamická reversibilita
5° – 8° statická samosvornost
vratný při vibracích
lehká dynamická samosvornost
3° – 5° statická samosvornost
pomalu vratný při vibracích
téměř dynamická samosvornost
lehká dynamická reversibilita při vibracích
1° – 3°

<1°

statická samosvornost
dynamická samosvornost
lehká dynamická reversibilita při vibracích
plná statická i dynamická samosvornost

Radiální a axiální zatížení hřídele

Šnekové převodovky jsou opatřeny dutou výstupní hřídelí s možností použít samostatnou násuvnou hřídel. Robustní uložení duté hřídele v ložiskách umožňuje zachytit velké radiální síly, při zachování životnosti v poměru s ostatními díly. Hodnoty uvedené v tabulce 7.1, jsou vypočteny pro vstupní otáčky 1400 min-1. Maximální přípustné zatížení, které je uvedeno v tabulce 7.1 nesmí být překročeno. Na požadavek je u velikostí 40 ÷ 150 možno uložit výstupní hřídel do kuželíkových ložisek. Osazení převodovek odlišnými ložisky je nutno konzultovat s výrobcem.

Radiální zatížení Frad

Pro určení této hodnoty, je jako působiště radiální síly Frad uvažována polovina čepu násuvné hřídele (viz. Obr.7.1). Působí-li radiální síla na hřídel ve větší vzdálenosti, musí se maximální přípustné zatížení redukovat. Například pro zatížení v místě 75% délky čepu je přípustné zatížení pouze 80% hodnoty uvedené v tabulce. Pro zatížení v místě 30% délky čepu může být přípustné zatížení o 25% vyšší. Pokud je na výstupní hřídeli nasazena řemenice, řetězové kolo, ozubené kolo apod., lze určit radiální zatížení podle následujícího vzorce:

M2 x k x 2000
Frad = ——————————           
D

Frad = radiální zatížení [N]
M2 = výstupní moment [Nm]
D = výpočtový průměr řemenice 
(roztečná kružnice) [mm]
k = zatěžovací faktor
1,0 pro řetězová kola
1,25 pro čelní ozubená kola 
1,5 pro řemenice

To znamená, že radiální zatížení hřídele lze snížit zvětšením průměru řemenice, pokud je to možné. Zůstane-li radiální zatížení velké, nebo síla působí na čep hřídele ve velké vzdálenosti, musí se pro zachycení těchto sil zvolit vnější uložení v ložiskách.

Axiální zatížení Fax

Uvedené hodnoty představují cca 20% přípustného radiálního zatížení Frad.

 


Tabulka 7.1 - Maximální přípustné radiální a axiální zatížení

Tabulka 7.1 - Maximální přípustné radiální a axiální zatížení pro kuželíková ložiska

Schéma typového označení


Tab. 4.1 Montážní polohy a provedení:

Jmenovité výkony

Při provozních podmínkách s provozním součinitelem Sm = 1 je možné převodovku maximálně zatížit, jak je uvedeno v níže uvedených tabulkách. V těchto tabulkách jsou uvedeny různé vstupní otáčky n1 [min-1], maximální výstupní moment M2max [Nm] a tomuto odpovídající vstupní výkon P1 [kW]. Ve výjimečných případech je možné použít vstupní otáčky n1 = 2800 [min-1], tuto možnost je však nutno konzultovat s výrobcem.

Pro dosažení velmi vysokých převodových poměrů při zachování vysoké kompaktnosti se používá sestava dvou šnekových převodovek. Toto uspořádání dovoluje teoreticky dosáhnout převodového poměru až 10 000:1. Z praktických důvodů se však používají převodové poměry do hodnoty 4 000:1.

Tabulka 8.1. Jmenovité hodnoty převodovek RT/MRT

Tabulka 22.1. Jmenovité hodnoty převodovek 80 AP

Tabulka 8.2. Jmenovité hodnoty převodovek MRP

Tabulka 8.3. Jmenovité hodnoty kombinací převodovek RT/MRT

Výkonové parametry

Výběr šnekové převodovky osazené elektromotorem můžeme provést s využitím tabulek 8.4. Tabulky jsou řazeny tak, aby bylo možno určit optimální velikost převodovky na základě stanoveného vstupního výkonu elektromotoru. K požadovanému převodovému poměru a výstupním otáčkám převodovky je přiřazen odpovídající kroutící moment M2 a servisní faktor Sf. Tyto hodnoty jsou v tabulce uvedeny pro elektromotory ve čtyř- a šestipólovém provedení.

Tabulka 8.4.1. Výkonové tabulky převodovek MRT

Tabulka 8.4.2. Výkonové tabulky převodovek MRP

Tabulka 8.4.3. Výkonové tabulky kombinovaných převodovek MRTxRT

Příslušenství

Na základě požadavku zákazníka je možno dodat následující příslušenství:

 

jednostranná výstupní hřídel

oboustranná výstupní hřídel

reakční rameno

redukční pouzdra

Převodovky RT a MRT je dle konkrétního požadavku zákazníka možno vybavit na výstupu (popř. na vstupu) vhodným typem hřídelové spojky pro vyrovnání radiálního, axiálního a úhlového přesazení hřídelů, prokluzovou spojkou pro omezení přenášeného kroutící momentu, popř. volnoběžkou, nebo i kombinací pružné spojky s prokluzovou a pružné spojky s volnoběžkou.

Mazání

Mazání šnekových převodovek řady RT/MRT je zajištěno broděním šnekového kola nebo šneku v oleji v kombinaci s rozstřikem oleje. To za běžných podmínek spolehlivě zabezpečuje správnou funkci, životnost a účinnost převodovky. U velikostí 30 až 80 je z hlediska mazání možné použití libovolné pracovní polohy převodovky. U převodovek velikostí 100 až 180 je s ohledem na umístění odvzdušňovací zátky přípustná pouze poloha dle Tab. 4.1 Montážní polohy a provedení, pro kterou je převodovka určena a případnou změnu pracovní polohy je potřeba konzultovat.

Převodovky RT/MRT jsou standardně dodávány včetně olejové náplně – ÖMV PG 460EP, což je syntetický olej zajišťující za normálních podmínek během provozní životnosti převodovky bezúdržbový chod bez nutnosti výměny oleje. Je-li nutné zvolit jiné mazivo, např. z důvodů ztížených podmínek (vyšší provozní teplota, vysoké otáčky), je nutné dbát na to, aby aditiva obsažená mazivu nenapadaly bronz a olejové těsnění. Doporučujeme volit syntetické oleje, které zaručují vysokou životnost, stabilitu a dynamickou účinnost šnekového převodu. Při použití minerální olejové náplně je po určité době nutná její výměna. V případě použití tuku je třeba počítat se zhoršením odvodu tepla, snížením účinnosti, horším promazáním všech součástí a tím s větším opotřebením převodovky. Doporučená ekvivalentní maziva jsou uvedena v Tab. 19.1, množství oleje pro jednotlivé typy a velikosti převodovek uvádí Tab. 19.2

Tab. 19.1 Ekvivalentní maziva

teplota okolí -10oC – +50oC -30oC – +100oC -40oC – +120oC -10oC – +60oC
prostředek minerální olej syntetický olej syntetický tuk
druh zatížení normální těžké normální a těžké normální a těžké
 OMV Öle HST 320 EP Öle HST 460 EP PG 460 EP PG 220 EP Duraplex EP 00
 Agip Blasia 320 Blasia 460 Blasia S
 Aral Degol BG 320 Degol BG 460 Degol GS 220 Degol PAS 230 Aralub BAB EP
 Castrol Alpha SP 320 Alpha SP 460 Alpha SH 220 Alphagel
 ESSO Spartan EP 320 Spartan EP 460 Grease S420
 Kluber Lamora 320 Lamora 460 Syntheso HT220 Syntheso HT220 Strugtovis P Liquid
 Mobil Mobilgear 632 Mobilgear 634 Glycoil 30 Glycoil Grease 00
 Shell Omala EP 320 Omala EP 460 Tivela Oil WB Omala HD 320 Tivela GL 00
 Optimol Optigear BM 320 Optigear BM 460 Optiflex A 220 Longtime PD 00
 Total Carter EP 320 Carter EP 460
 Paramo Paramol CLP 320 Paramol CLP 460

Všechny převodovky jsou standardně dodávány včetně olejové náplně

Tab. 19.2 Množství maziva v převodovkách

Typ
 
Množství oleje 
[l]
(M)RT 30A 0,04
(M)RT 40A 0,13
(M)RT 50A 0,21
(M)RT 60A 0,36
(M)RT 70A 0,46
(M)RT 80A 0,7
(M)RT 100A 1,6
(M)RT 120A 2,2
(M)RT 150A 4
(M)RT 180A 7
MRP 40A 0,13+0,05
MRP 50A 0,21+0,05
MRP 60A 0,36+0,15
MRP 70A 0,46+0,20
MRP 80A 0,70+0,20
MRP 100A 1,6+0,3
MRP 120A 2,2+0,4
MRP 150A 4+0,3
MRP 180A 7,0+0,3

Skladování, uvedení do provozu a údržba

Skladování

Má-li být převodovka uskladněna nebo být delší dobu mimo provoz, je důležité, aby byly vnější užitné plochy chráněny před korozí. Tato ochrana by se měla opakovat podle charakteru konzervace a okolního prostředí. Skladovací prostor musí být pokud možno bezprašný, suchý a bez vibrací. Převodovky s plnícími otvory je nutné naplnit olejem a uzavřít zátkou. Doporučujeme jedenkrát za 3 – 4 měsíce pootočit výstupní hřídelí minimálně o jednu otáčku.

Uvedení do provozu

Při montáži převodovky dbejte na to, aby:

 • nepůsobily vnější vibrace a vysoká teplota okolí
 • byly použity při zatížení s rázy spojky
 • byly spojené hřídele souosé a spojky montovány podle příslušného předpisu
 • byla převodovka montována na rovnou (opracovanou) plochu, nebo přímo nasunuta na výstupní hřídel a kroutící moment chycen do podpory
 • byly montovány součásti nasazené na hřídel pomocí závitu na čelní straně hřídele
 • byly spojované povrchy chráněny proti oxidaci
 • byly převodovky s olejovou náplní naplněny množstvím oleje dle Mazání.
 • převodovky, které jsou delší dobu mimo provoz, byly ošetřovány jak je uvedeno v odstavci uskladnění
 • se po dlouhodobém uskladnění upravilo množství oleje a našrouboval odvzdušňovací šroub

Údržba

U převodovek mazaných syntetickými mazivy není další údržba nutná. Při použití minerálního oleje je nutná výměna, viz. Tabulka 12.1. (níže). Po záběhu a při výměně maziva se musí převodovka vyčistit a naplnit novým mazivem.

Záběh

Po dobu prvních cca 400 provozních hodin doporučujeme zatěžovat převodovku ze začátku do 70% a postupně zvyšovat zatížení na maximum. V této době se může zvýšit provozní teplota.

Čištění

Provozem zahřátý olej vypustit a skříň převodovky vyčistit.

Výměna oleje

Převodovku naplnit olejem v množství, které je uvedeno v záložce Mazání.

Tabulka 12.1. Mazací intervaly [h]

teploty oleje oC druh zatížení minerální olej olej / tuk
< 60 trvalé
přerušované
4000
6000
dlouhodobý
> 60 trvalé
přerušované
2000
4000
dlouhodobý

Upozornění:
Syntetické a minerální mazací prostředky se nesmí míchat. Také míchání syntetických produktů různých výrobců může být problematické. Při změně druhu nebo značky mazacího prostředku, musí být převodovka bezpodmínečně vyčištěna.

Hřídelové těsnění

Dobrý provoz převodovky ovlivňuje také správná funkce a stav hřídelového těsnění. Životnost hřídelového těsnění je ovlivněna velmi významným způsobem teplotou kontaktního okolí, potenciálními chemickými reakcemi, které se mohou vyskytnout mezi složkami materiálu těsnění a maziva.
Náhrada hřídelového těsnění se provádí pokud je poškozeno a nesplňuje svoji funkci.

Náhradní díly

 

1 Skříň 13 Motorová příruba
2 Příruba FT 14 Ložisko
3 Gufero 15 Šnek RT
4 Ložisko 16 Ložisko
5 Šnekové kolo 17 Gufero
6 NBR víčko 18 Víčko RT
7 Pojistný kroužek 19 Příruba FF – adaptér
8 Pojistný kroužek 20 Patka – adaptér
9 Ložisko 21 Reakční rameno
10  Šnek 22 Výstupní hřídel jednostranná – kompletní
11 Ložisko 23 Výstupní hřídel oboustranná – kompletní
12  Gufero    
1 Skříň 10 Příruba
2 Ložisko 11 Ložisko
3 Gufero 12 Skříň předlohy
4 Čelní ozubené předlohy 13 Šnekové kolo
5 Pojistný kroužek 14 Ložisko
6 Ložisko 15 Pojistný kroužek
7 Pojistný kroužek 16 NBR víčko
8 Pastorek 17 Pojistný kroužek
9 Gufero    

Ložiska a těsnění

TYP Motor MRT RT
ložisko 4 ložisko 7 olej. těsnění 2 ložisko 4A ložisko 7A olej. těsnění 2A
30A 56; 63 HK 2016 6300 20x28x7 6201 6300 12x32x7
20x26x16 10x35x11 12x32x10 10x35x11
40A 63 6004 6302 20x35x7 6302 6302 15x26x7
20x42x12 15x42x13 15x42x13 15x42x13
71 61905 6302 25x35x7      
25x42x9 15x42x13      
50A 63; 71 6205 6304 25x40x7 30304 30304 17x35x7
25x52x15 20x52x15 20x52x15 20x52x15
80 61906 6304 30x40x7      
30x47x9 20x52x15      
51107 30304 30x40x7      
35x37x12 20x52x15      
60A 71; 80 32006 30205 30x47x7 30206 30205 28×40-7
30x55x17 25x52x15 30x62x16 25x52x13
90 61907 6304 35x47x7      
35x55x10 25x52x15      
51107 30205 35x47x7      
35x52x12 25x52x15      
70A 71; 80 32006 30205 30x47x7 30206 30205 28×40-7
30x55x17 25x52x15 30x62x16 25x52x13
90 61907 6304 35x47x7      
35x55x10 25x52x15      
51107 30205 35x47x7      
35x52x12 25x52x15      
80A 80; 90 30207 30306 35x55x7 30206 30205 30x55x7
35x72x17   30x62x16 25x52x13
100 32008 30306 40x55x7      
40x69x19 30x72x19      
100A 80; 90; 100; 112 32208 31307 40x62x12 32208 31307 40x62x8
40x80x24,75 35x80x22,75 40x80x24,75 35x80x22,75
120A 80; 90; 100; 112 32208 31307 40x62x12 32208 31307 40x62x8
40x80x24,75 35x80x22,75 40x80x24,75 35x80x22,75
150A 100; 112; 132 32211 31309 55x80x10  31309 31309 45x75x8
55x100x22,75 45x100x27,75 45x100x27,75 45x100x27,75
180A 112; 132; 160 31312 31312 60x80x10  31312 31312 60x75x9
60x130x33,5 60x130x33,5 60x130x33,5 60x130x33,5
TYP 12 12A 11
RT – MRT 30A 6005 7005  
25x47x12 25x47x12 25x40x7
RT – MRT 40A 6006 32006  
30x55x13 30x55x17 30x47x7
RT – MRT 50A 6007 32007  
35x62x14 35x62x18 35x50x7
RT – MRT 60A 6008 32008  
40x68x15 40x68x19 40x55x7
RT – MRT 70A 6009 32009  
45x75x16 45x75x20 45x60x8
RT – MRT 80A 6010 32010  
50x80x16 50x80x20 50x65x8
RT – MRT 100A 6011 32011  
55x90x18 55x90x23 55x72x10
RT – MRT 120A 6013 32013  
65x100x18 65x100x23 65x85x12
RT – MRT 150A 6216 30216  
80x140x26 80x140x28,25 80x100x10
RT – MRT 180A 6218 32218  
90x160x30 90x160x42,5 90x110x12

Elektromotory

Kapitola elektromotorů poskytuje základní technické a rozměrové údaje trojfázových asynchronních elektromotorů s osovou výškou 56 až 160 dodávané výrobcem elektromotorů Siemens Mohelnice. Pro doplňující nebo podrobnější technické informace si vyžádejte samostatný katalog výrobce motorů.

Montážní polohy motoru:

Standardní umístění svorkovnice je v poloze 1.

Jinou polohu svorkovnice motoru je nutno uvést v objednávce jako zvláštní požadavek.

Technické parametry:

Tvar:

– přírubový IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT** (IM B14 FT**)
– patkopřírubové IM 2081 (IM B35)
– všechny montážní tvary podle IEC 34-7 code I/II

Montážní rozměry:

– v souladu s IEC 72 / DIN 42673

Krytí:

– IP 55


Tab. 25.1: 2 - pólové, synchronní otáčky 3000 min-1

Tab. 25.2: 4 - pólové, synchronní otáčky 1500 min-1

Tab. 25.3: 6 - pólové, synchronní otáčky 1000 min-1

Tab. 25.4: 8 - pólové, synchronní otáčky 750 min-1

Tab. 25.5 Rozměrové parametry motorů

Fotogalerie

Výkresy a 3D modely

Na této stránce si můžete zdarma stáhnout výkresovou dokumentaci k převodovkám, jak ve 2D tak i 3D v různých formátech.

Výkresovou dokumentaci naleznete na adrese: http://data.tos-znojmo.cz/vykresy/MRT/index.html