Variátory

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Variátory

Variátory

typ : VA – B

Velikost : 0 – 6

Regulační rozsah : 1:3; 1:4,5; 1:6

Výkon: 0,85 – 21 kW

Informace o výrobku

Mechanické řetězové variátory jsou jedním ze systémů plynulých převodů, které zaujímají v náhonové technice pro přenos malých a středních výkonů přednostní postavení.

Vzhledem ke svým vlastnostem jako je:

  • dostatečně velký regulační rozsah
  • výhodná regulační charakteristika
  • minimální pokles otáček se zatížením
  • minimální nároky na údržbu
  • jednoduchá obsluha

patří mechanické variátory s lamelovým řetězem mezi nejžádanější.

Základní informace

Koncepce

Variátory základního provedení – řeší všechny požadavky na plynule měnitelné převody od 0,85 do 21 kW výkonu, s regulačním rozsahem do max. 1:6 a libovolnými výstupními otáčkami. Je toho dosaženo účelným rozdělením velikostí variátorů a výhodným spojením se stavebnicově řešenými předlohami na vstupní a výstupní straně.

Variátory dodrží otáčky v libovolné výši i při proměnném zatížení, neboť přenos síly je bez skluzu. Předností jsou minimální požadavky na prostor.

Výkon základního variátoru Ize zvýšit až na 55 kW zařazením diferenciální předlohy na vstupní stranu variátoru při současném snížení regulačního rozsahu.

Rozsah výstupních otáček Ize dále zvýšit zařazením planetové nebo přesouvatelné předlohy na výstupní stranu variátoru.

Plynulá změna otáček

Základními prvky plynulé změny otáček u variátorů jsou dva páry kuželových drážkovaných kotoučů a lamelový řetěz. Drážkované kotouče jsou uloženy na hnacím a hnaném hřídeli a jsou na nich axiálně přesouvatelné. Mezi těmito dvěma páry kotoučů probíhá nekonečný lamelový řetěz, který spojuje oba páry kotoučů – mění rotační pohyb hnacích kotoučů v přímočarý a na kotoučích hnaných znovu v rotační. Nekonečný lamelový řetěz sestává z řady článků, vzájemně spojených čepy; uvnitř článku jsou uspořádány příčně posuvné lamely.

Změny převodu se dosahuje tím, že jeden pár kotoučů se k sobě přitlačuje, druhý, vázaně na prvním, se oddaluje. U páru kotoučů k sobě přitlačovaných je řetěz vysouván na větší průměr, u protějších se sesouvá na menší průměr. Požadovaný převod se nastavuje prostřednictvím dvouramenných pák otočně uložených na středovém šroubu.

Servisní faktory

Hodnoty výkonů a krouticích momentů, uváděné v tabulkách, platí pro normální jednosměrný provoz a pro nepříliš časté rozbíhání. Pro jiné provozní poměry je nutno pro určení velikostí variátoru zjistit ekvivalentní výkon použitím součinitelů uvedených v následující tabulce:

Provozní podmínky Součinitel
Počet spuštění za hodinu  10  1 ks
 nad 10 1,3
Počet provozních hodin  do 8  1 kh
od 6 do 16 1,3
od 16 do 24 1,5
Charakter zatížení stálé  1 kz
přerušované 1,3
nárazové 1,5

Určení ekvivaletního výkonu

Příklad:
Určení velikosti variátoru pro pohon stroje s těmito požadavky:

Plynule regulovatelné otáčky  420-1250
 Výkon Ns  při nmin  asi 0,75kW
 při nmax  asi 1kW
 Počet spouštění  do 10/hod
 Charakter provozu  nepřetržitý
 Zatížení  nárazové

Určení ekvivalentního výkonu:

 Nmin  = Ns x ks x kh x kz
 = 0,75 x 1 x 1,5 x 1,5
 = 1,68 kW
 Nmax  = Ns x ks x kh x kz
 = 1 x 1 x 1,5 x 1,5
 = 2,25 kW

Podle vypočtených hodnot se volí variátor velikostí 2 s následujícími hodnotami podle tabulek:

Hnací otáčky n = 720 ot/min
Výstupní otáčky nmin = 415 ot/min
nmax = 1245 ot/min
Výkon Nmin = 1,9 kW
Nmax = 2,6 kW

Regulační rozsah

Regulačním rozsahem variátoru se rozumí poměr minimálních a maximálních výstupních otáček. Maximální regulační rozsah variátorů je 1:6.

Typizované regulační rozsahy, se kterými jsou variátory běžně dodávány, jsou 1:3, 1:4,5 a 1:6. Na přání zákazníka se nastaví variátor na jakýkoliv regulační rozsah do rozsahu 1:6.

Otáčky, výkon, kroutící moment

Horní hranice doporučená pro otáčky výstupního hřídele variátoru je 1800 ot/min a doporučená spodní hranice 200 ot/min.

Typizovaná řada variátorů (s hnacími otáčkami uvedenými v tabulkách) obsahuje optimální počet druhů převodů vzájemně sladěných s výkonem. Hodnoty výkonů a krouticích momentů jsou udány s ohledem na účinnost ozubených kol v předloze. Každý základní typ variátoru má několik variant podle zvoleného způsobu a umístění regulace, podle uspořádání vstupního a výstupního hřídele a u stojatých podle umístění víka.

Technická data regulačních mechanismů variátorů

Konce hřídelů jsou provedeny podle ISO v k7 a opatřeny závitovými důlky dle ČSN 01 4917.
Pera podle ČSN 02 2562.

Osová výška hřídelů je v toleranci ± 1/600 H.

Ukazatel a regulační kolečko musí být na stejné straně variátoru. V místě regulačního kolečka může být použita mechanická nebo elektrická dálková regulace.

Horní víko může být na straně A nebo B.

Variátor má být umístěn tak, aby horní víko bylo přístupné z důvodů seřízení variátoru nebo výměny řetězu a oleje. Uváděné množství oleje a hmotnost jsou hodnoty průměrné. Částečný pohled na ovládací část variátoru znázorňuje provedení regualce čepem. Regulace čepem není samosvorná.

Dodáváme přírubové motory pro velikosti 0 – 6.

Velikost Regulační rozsah Regulační šroub Regulační čep
Počet otáček Regul. moment Úhel nastavení Regul. moment
0 1:3 9 0,5 41° 1
1:4,5 10,25 51°
1:6 12 60°
1 1:3 8,15 0,7 48° 2
1:4,5 9,45 57°
1:6 10,75 66°
2 1:3 8,2 0,85 39° 4
1:4,5 10 47°
1:6 10,8 51°
3 1:3 10,5  1 45° 6
1:4,5 12,65 52°
1:6 13,25 56°
4 1:3 12,2 1,3 42° 10
1:4,5 14,7 57°
1:6 17,4 63°
5 1:3 15,3 1,5 48° 18
1:4,5 18,3 54°
1:6 19,6 58°
6 1:3 15 2 48° 30
1:4,5 18,6 53°
1:6 19,6 59°
Velikost Motor kW V Hz
„0“ 4 AP 80-4 0,75 380/220 50 (60)
„1“ 4 AP 90 L-4 1,5 380/220 50 (60)
„2“ 4 AP 100 L-4 3 380/220 50 (60)
„3“ 4 AP 112 M-4 5,6 (4) 380/220 50 (60)
„4“ 4 AP 132 M-4 7,5 380/220 50 (60)
„5“ VC 160 L-4 15 380/220 50 (60)
„6“ VC 180 L-4 22 380/220 50 (60)

Typové označení

Tabulka je určena pro přesné stanovení typového čísla. Vlastní variátor je určen pěti čísly, k němu příslušná regulace dalším dvoučíslím, a jde-li o kombinaci variátoru s převodovou skříní, pak je tato vyjádřena podle stavby a velikostí spolu se spojkou dalším dvoučíslím. V tabulce jsou provedení různých poloh variátorů. Pokud to podmínky dovolují, je nejlepší dát přednost dvěma základním polohám – ležaté s patkami nebo stojaté s patkami. U stojatých poloh se regulační šroub umisťuje pokud možno nahoru. Při zabudování do strojů je nutné, aby byl variátor umístěn pro přístupnost a kontrolu na vnějšku. Na přírubu lze přichycovat pouze bez předlohy.

a) Typ: VA – variátor

b) Velikost:

kód 0 1 2 3 4 5 6
přenášený výkony [kW] 0,85 1,7 3,4 5,6 8,7 14,8 21

c) Regulační rozsah:

kód 0 1 2
regulační rozsah 1:3 1:4,5 1:6

d) Dopínání řetězu:
Písmeno „B“ za druhou číslicí udává, že variátor je opatřen automatickým beztřmenovým dopínáním.

e) Provedení vstupu:

kód 1 2 3 4 5
 
předloha prostý s jednoduchou před. s dvojitou před. s trojitou před. s planetovou před.
kód 6 7 8 9  
   
předloha s přesouvatelnou předlohou s předlohou s kuželovými koly šneková před. jednoduchá šneková před. dvojitá  

f) Provedení pohonu:

kód 0 1 2 3 4 8
 
provedení motor patkový motor přírubový motor na skříni redukce od motoru přírubový motor,
pojistná spojka
diferenciál

g) Poloha:

kód 1 2 3 4
 
poloha ležatý stojatý zavěšený stojatý bočně přichycený,
stojatý
kód 5 6 7  
   
poloha závěsný ležatý ležatý přichycený
na přírubu
stojatý přichycený
na přírubu
 

h) Typ regulace:

kód 0 1 2 3 4
 
regulace ruční s ukazatelem ruční bez ukazatele regulačním čepem ruční se speciálním ukazatelem dálková mechanická DM1
kód 5 6 7 8  
   
regulace dálková mechanická DM2 dálková mechanická DM3 elektrická dálková
vodorovně
elektrická dálková
svisle
 

i) Umístění regulace:

kód 0 1 2 3 4
 
umístění regulace regulační šroub nahoře regulační sroub dole regulační šroub vlevo regulační šroub vpravo regulační čep nahoře
kód 5 6 7 8 9
 
umístění regulace regulační čep vlevo regulační čep vpravo regulační čep nahoře reg. čep vlevo s ukazatelem reg. čep vpravo s ukazatelem

Příklad určení typového čísla

Variátor pro přenos výkonu 4 kW s regulačním rozsahem 1:4,5. Hnací otáčky 830 ot/min, výstupní otáčky 177 až 796 ot/min. Náhon od patkového elektromotoru umístěného mimo variátor – klínovými řemeny, ležatý typ variátoru. Ruční regulace s ukazatelem otáček, umístění regulačního šroubu vlevo (určuje se pohledem od výstupu hřídele variátoru).

Variátor pro přenos 4 kW první číslo 3
Regulační rozsah 1:4,5 – převod druhé číslo 1
Výstupní otáčky 177 až 796 ot/min při hnacích otáčkách 830 ot/min
tedy variátor s jednoduchou předlohou
třetí číslo 2
Náhon patkovým motorem čtvrté číslo 0
Ležatý typ páté číslo 1
Ruční regulace s ukazatelem šesté číslo 0
Regulační šroub vlevo sedmé číslo 2

Typ variátoru je pak:  VA31B201-02

Patkové motory nejsou předmětem dodávky.

Pokyny pro objednávání

Abychom mohli dodat variátor ve správném provedení podle vaší volby, žádáme pň objednání o uvedení technických dat podle následujících pokynů. Pokud nejsou všechna vaše přání obsažena v pokynech, žádáme o jejich sdělení nebo o schematický náčrtek.

Technické parametry

prostý
VA**B1**-**

 

 

s jednoduchou předlohou
VA**B2**-**

 

 

s dvojitou předlohou
VA**B3**-**

 

 

s trojitou předlohou
VA**B4**-**

Rozměrové nákresy

VA**B1*1-**
prostý

 

VA**B2*1-**
s jednoduchou předlohou

 

VA**B3**-**
s dvojitou předlohou

 

VA**B4**-**
s trojitou předlohou

 

VA**B1*2-**
prostý

 

VA**B2*2-**
s jednoduchou předlohou

Skladování, uvedení do provozu, údržba

Lamelové řetězy

V tabulce jsou lamelové řetězy přiřazeny k příslušné velikosti variátoru a danému regulačnímu rozsahu. V typovém označení řetězu určuje první číslo základní velikost řetězu, následující dvojčíslí počet článků. Při objednávání náhradních řetězů pro variátory je nutné uvést typové označení variátoru, které je na orientačním štítku. Tyto lamelové řetězy Ize použít i k některým variátorům jiných výrobců. Při objednávání řetězů k těmto variátorům je třeba uvést typ a regulační rozsah variátoru (např. AB 2 x 1:3).

Automatické dopínání řetězů

Je zvláštním příslušenstvím variátoru, které samočinně, bez zásahu obsluhy, udržuje předepsané napnutí lamelového řetězu v mezích předepsaných hodnot po dobu životnosti řetězu.

Variátorové řetězy provedení „L“ budou postupně nahrazovat variátorové řetězy provedení „V“ a „VZ“. Porovnávací tabulka variátorových lamelových řetězů provedení „V“ a „VZ“ s provedením „L“.

Lamelové řetězy
V, VZ L
V 025 A L 030
V 026 A L 031
VZ 225 A L 231
VZ 226 A L 232
VZ 229 A L 236
VZ 326 A L 329
VZ 327 A L 330
VZ 333 A L 337
VZ 334 A L 338
VZ 335 A L 339
VZ 433 A L 436
VZ 434 A L 437
VZ 539 A L 543
VZ 540 A L 544
VZ 541 A K 545
VZ 636 A L 640
VZ 637 A L 641
VZ 638 A L 642

Výměna řetězu

Převod ve variátoru se nastaví na poměr 1:1. Povolí se šroub 5 a pojišŤovacím kotoučem 3 se pootáčí tak dlouho, až se řetěz dostatečně uvolní. Vyjme se uzavírací čep, ke starému řetězu se připojí nový a vytahováním starého řetězu se vtáhne do variátoru řetěz nový. Odpojí se starý řetěz a uzavíracím čepem se nový řetěz spojí. Uvolní se tažné pružiny 1, 1′ vyjmutím z otvorů v dorazových pákách 2, 2′ a tyto se posunou proti směru tažných pružin 1, 1′ až na doraz do výchozí polohy. Potom se pootáčí pojišťovacím kotoučem 3 tak dlouho, až dorazové páky 2, 2′ mají pohyb 2-3 mm. Současně s pootáčením pojišťovacího kotouče 3 je třeba volně protáčet variátorem, aby se dosáhlo správného uložení řetězu mezi kotouči. Pojišťovací kotouč 3 se zajistí šroubem 5 proti pootočení, tažné pružiny 1, 1′ se zavěsí do otvorů pák 2, 2′ a variátor je připraven k provozu.

Uvedení variátoru s automatickým dopínáním do provozu

Variátory s automatickým dopínáním jsou dodávány zákazníkům po předběžném vyzkoušení a záběhu, takže jsou po naplnění olejem schopné provozu. Dojde-li z nějakého důvodu k zásahu do mechanismu variátoru, je nutno před jeho uvedením do provozu překontrolovat, zda jsou pružiny 1, 1′ zavěšeny a zda jsou páky 2, 2′ ve výchozí poloze. Automatické dopínání může být na požadavek majitele zamontováno i do variátorů dříve vyrobených.

Mazání variátoru

Zákazník obdrží variátor včetně přídavných zařízení bez olejové náplně. Do variátorů – ležatých i stojatých – se nalévá olej otvorem odvzdušňovacího šroubu na hlavním víku. Potřebné množství oleje je uvedeno na orientačním štítku variátoru. K plnění variátorů i přídavných zařízení se používají oleje uvedené v tabulce, nebo oleje odpovídající jim jakostí a viskozitou v závislosti na teplotě okolí.

Tabulka doporučených olejů

Teplota prostředí Druh oleje Viskozita
do 35 °C OT-K8 min 11 mm2s-1 pri 100 °C
max 76 mm2s-1 při 50 °C
nad 35 °C OT-K12 min 15 mm2s-1 pri 100 °C
max 114 mm2s-1 při 50 °C
nad 45 °C OT-K18 min 19 mm2s-1 pri 100 °C
max 175 mm2s-1 při 50 °C

Výměna oleje

První výměnu oleje je nutno provádět po prvních 500 provozních hodinách, pak vždy po každých 1000 provozních hodinách. Použitý olej je nutno vypouštět teplý. K odstranění nečistot je nutno používat pouze vyplachovací olej, v žádném případě nelze používat petrolej nebo jiné prostředky. Záruka výrobce platí jen tehdy, bylo-li k plnění variátoru použito doporučeného oleje nebo rovnocenné náhrady.

Fotogalerie