Variátory

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Variátory

Variátory

typ : VA – B

Velikost : 0 – 6

Regulační rozsah : 1:3; 1:4,5; 1:6

Výkon: 0,85 – 21 kW

Informace o výrobku

Mechanické řetězové variátory jsou jedním ze systémů plynulých převodů, které zaujímají v náhonové technice pro přenos malých a středních výkonů přednostní postavení.

Vzhledem ke svým vlastnostem jako je:

  • dostatečně velký regulační rozsah
  • výhodná regulační charakteristika
  • minimální pokles otáček se zatížením
  • minimální nároky na údržbu
  • jednoduchá obsluha

patří mechanické variátory s lamelovým řetězem mezi nejžádanější.

Základní informace

Koncepce

Variátory základního provedení – řeší všechny požadavky na plynule měnitelné převody od 0,85 do 21 kW výkonu, s regulačním rozsahem do max. 1:6 a libovolnými výstupními otáčkami. Je toho dosaženo účelným rozdělením velikostí variátorů a výhodným spojením se stavebnicově řešenými předlohami na vstupní a výstupní straně.

Variátory dodrží otáčky v libovolné výši i při proměnném zatížení, neboť přenos síly je bez skluzu. Předností jsou minimální požadavky na prostor.

Výkon základního variátoru Ize zvýšit až na 55 kW zařazením diferenciální předlohy na vstupní stranu variátoru při současném snížení regulačního rozsahu.

Rozsah výstupních otáček Ize dále zvýšit zařazením planetové nebo přesouvatelné předlohy na výstupní stranu variátoru.

Plynulá změna otáček

Základními prvky plynulé změny otáček u variátorů jsou dva páry kuželových drážkovaných kotoučů a lamelový řetěz. Drážkované kotouče jsou uloženy na hnacím a hnaném hřídeli a jsou na nich axiálně přesouvatelné. Mezi těmito dvěma páry kotoučů probíhá nekonečný lamelový řetěz, který spojuje oba páry kotoučů – mění rotační pohyb hnacích kotoučů v přímočarý a na kotoučích hnaných znovu v rotační. Nekonečný lamelový řetěz sestává z řady článků, vzájemně spojených čepy; uvnitř článku jsou uspořádány příčně posuvné lamely.

Změny převodu se dosahuje tím, že jeden pár kotoučů se k sobě přitlačuje, druhý, vázaně na prvním, se oddaluje. U páru kotoučů k sobě přitlačovaných je řetěz vysouván na větší průměr, u protějších se sesouvá na menší průměr. Požadovaný převod se nastavuje prostřednictvím dvouramenných pák otočně uložených na středovém šroubu.

Servisní faktory

Hodnoty výkonů a krouticích momentů, uváděné v tabulkách, platí pro normální jednosměrný provoz a pro nepříliš časté rozbíhání. Pro jiné provozní poměry je nutno pro určení velikostí variátoru zjistit ekvivalentní výkon použitím součinitelů uvedených v následující tabulce:

Provozní podmínky Součinitel
Počet spuštění za hodinu  10  1 ks
 nad 10 1,3
Počet provozních hodin  do 8  1 kh
od 6 do 16 1,3
od 16 do 24 1,5
Charakter zatížení stálé  1 kz
přerušované 1,3
nárazové 1,5

Určení ekvivaletního výkonu

Příklad:
Určení velikosti variátoru pro pohon stroje s těmito požadavky:

Plynule regulovatelné otáčky  420-1250
 Výkon Ns  při nmin  asi 0,75kW
 při nmax  asi 1kW
 Počet spouštění  do 10/hod
 Charakter provozu  nepřetržitý
 Zatížení  nárazové

Určení ekvivalentního výkonu:

 Nmin  = Ns x ks x kh x kz
 = 0,75 x 1 x 1,5 x 1,5
 = 1,68 kW
 Nmax  = Ns x ks x kh x kz
 = 1 x 1 x 1,5 x 1,5
 = 2,25 kW

Podle vypočtených hodnot se volí variátor velikostí 2 s následujícími hodnotami podle tabulek:

Hnací otáčky n = 720 ot/min
Výstupní otáčky nmin = 415 ot/min
nmax = 1245 ot/min
Výkon Nmin = 1,9 kW
Nmax = 2,6 kW

Regulační rozsah

Regulačním rozsahem variátoru se rozumí poměr minimálních a maximálních výstupních otáček. Maximální regulační rozsah variátorů je 1:6.

Typizované regulační rozsahy, se kterými jsou variátory běžně dodávány, jsou 1:3, 1:4,5 a 1:6. Na přání zákazníka se nastaví variátor na jakýkoliv regulační rozsah do rozsahu 1:6.

Otáčky, výkon, kroutící moment

Horní hranice doporučená pro otáčky výstupního hřídele variátoru je 1800 ot/min a doporučená spodní hranice 200 ot/min.

Typizovaná řada variátorů (s hnacími otáčkami uvedenými v tabulkách) obsahuje optimální počet druhů převodů vzájemně sladěných s výkonem. Hodnoty výkonů a krouticích momentů jsou udány s ohledem na účinnost ozubených kol v předloze. Každý základní typ variátoru má několik variant podle zvoleného způsobu a umístění regulace, podle uspořádání vstupního a výstupního hřídele a u stojatých podle umístění víka.

Technická data regulačních mechanismů variátorů

Konce hřídelů jsou provedeny podle ISO v k7 a opatřeny závitovými důlky dle ČSN 01 4917.
Pera podle ČSN 02 2562.

Osová výška hřídelů je v toleranci ± 1/600 H.

Ukazatel a regulační kolečko musí být na stejné straně variátoru. V místě regulačního kolečka může být použita mechanická nebo elektrická dálková regulace.

Horní víko může být na straně A nebo B.

Variátor má být umístěn tak, aby horní víko bylo přístupné z důvodů seřízení variátoru nebo výměny řetězu a oleje. Uváděné množství oleje a hmotnost jsou hodnoty průměrné. Částečný pohled na ovládací část variátoru znázorňuje provedení regualce čepem. Regulace čepem není samosvorná.

Dodáváme přírubové motory pro velikosti 0 – 6.

Velikost Regulační rozsah Regulační šroub Regulační čep
Počet otáček Regul. moment Úhel nastavení Regul. moment
0 1:3 9 0,5 41° 1
1:4,5 10,25 51°
1:6 12 60°
1 1:3 8,15 0,7 48° 2
1:4,5 9,45 57°
1:6 10,75 66°
2 1:3 8,2 0,85 39° 4
1:4,5 10 47°
1:6 10,8 51°
3 1:3 10,5  1 45° 6
1:4,5 12,65 52°
1:6 13,25 56°
4 1:3 12,2 1,3 42° 10
1:4,5 14,7 57°
1:6 17,4 63°
5 1:3 15,3 1,5 48° 18
1:4,5 18,3 54°
1:6 19,6 58°
6 1:3 15 2 48° 30
1:4,5 18,6 53°
1:6 19,6 59°
Velikost Motor kW V Hz
„0“ 4 AP 80-4 0,75 380/220 50 (60)
„1“ 4 AP 90 L-4 1,5 380/220 50 (60)
„2“ 4 AP 100 L-4 3 380/220 50 (60)
„3“ 4 AP 112 M-4 5,6 (4) 380/220 50 (60)
„4“ 4 AP 132 M-4 7,5 380/220 50 (60)
„5“ VC 160 L-4 15 380/220 50 (60)
„6“ VC 180 L-4 22 380/220 50 (60)

Typové označení

Tabulka je určena pro přesné stanovení typového čísla. Vlastní variátor je určen pěti čísly, k němu příslušná regulace dalším dvoučíslím, a jde-li o kombinaci variátoru s převodovou skříní, pak je tato vyjádřena podle stavby a velikostí spolu se spojkou dalším dvoučíslím. V tabulce jsou provedení různých poloh variátorů. Pokud to podmínky dovolují, je nejlepší dát přednost dvěma základním polohám – ležaté s patkami nebo stojaté s patkami. U stojatých poloh se regulační šroub umisťuje pokud možno nahoru. Při zabudování do strojů je nutné, aby byl variátor umístěn pro přístupnost a kontrolu na vnějšku. Na přírubu lze přichycovat pouze bez předlohy.

a) Typ: VA – variátor

b) Velikost:

kód 0 1 2 3 4 5 6
přenášený výkony [kW] 0,85 1,7 3,4 5,6 8,7 14,8 21

c) Regulační rozsah:

kód 0 1 2
regulační rozsah 1:3 1:4,5 1:6

d) Dopínání řetězu:
Písmeno „B“ za druhou číslicí udává, že variátor je opatřen automatickým beztřmenovým dopínáním.

e) Provedení vstupu:

kód 1 2 3 4 5
 
předloha prostý s jednoduchou před. s dvojitou před. s trojitou před. s planetovou před.
kód 6 7 8 9  
   
předloha s přesouvatelnou předlohou s předlohou s kuželovými koly šneková před. jednoduchá šneková před. dvojitá  

f) Provedení pohonu:

kód 0 1 2 3 4 8
 
provedení motor patkový motor přírubový motor na skříni redukce od motoru přírubový motor,
pojistná spojka
diferenciál

g) Poloha:

kód 1 2 3 4
 
poloha ležatý stojatý zavěšený stojatý bočně přichycený,
stojatý
kód 5 6 7  
   
poloha závěsný ležatý ležatý přichycený
na přírubu
stojatý přichycený
na přírubu
 

h) Typ regulace:

kód 0 1 2 3 4
 
regulace ruční s ukazatelem ruční bez ukazatele regulačním čepem ruční se speciálním ukazatelem dálková mechanická DM1
kód 5 6 7 8  
   
regulace dálková mechanická DM2 dálková mechanická DM3 elektrická dálková
vodorovně
elektrická dálková
svisle
 

i) Umístění regulace:

kód 0 1 2 3 4
 
umístění regulace regulační šroub nahoře regulační sroub dole regulační šroub vlevo regulační šroub vpravo regulační čep nahoře
kód 5 6 7 8 9
 
umístění regulace regulační čep vlevo regulační čep vpravo regulační čep nahoře reg. čep vlevo s ukazatelem reg. čep vpravo s ukazatelem

Příklad určení typového čísla

Variátor pro přenos výkonu 4 kW s regulačním rozsahem 1:4,5. Hnací otáčky 830 ot/min, výstupní otáčky 177 až 796 ot/min. Náhon od patkového elektromotoru umístěného mimo variátor – klínovými řemeny, ležatý typ variátoru. Ruční regulace s ukazatelem otáček, umístění regulačního šroubu vlevo (určuje se pohledem od výstupu hřídele variátoru).

Variátor pro přenos 4 kW první číslo 3
Regulační rozsah 1:4,5 – převod druhé číslo 1
Výstupní otáčky 177 až 796 ot/min při hnacích otáčkách 830 ot/min
tedy variátor s jednoduchou předlohou
třetí číslo 2
Náhon patkovým motorem čtvrté číslo 0
Ležatý typ páté číslo 1
Ruční regulace s ukazatelem šesté číslo 0
Regulační šroub vlevo sedmé číslo 2

Typ variátoru je pak:  VA31B201-02

Patkové motory nejsou předmětem dodávky.

Pokyny pro objednávání

Abychom mohli dodat variátor ve správném provedení podle vaší volby, žádáme pň objednání o uvedení technických dat podle následujících pokynů. Pokud nejsou všechna vaše přání obsažena v pokynech, žádáme o jejich sdělení nebo o schematický náčrtek.

Technické parametry

prostý
VA**B1**-**

variátor vstup výstup
regulační poměr
1:3 1:4,5 1:6
n1 n2 P Mk n2 P Mk n2 P Mk
min-1 min-1 kW Nm min-1 kW Nm min-1 kW Nm
    řetěz řetěz řetěz
0   L 031 L 030 L 030
950 1644 0,75 4,3 2016 0,75 3,5      
548 0,66 11,5 448 0,47 10      
930 1437 0,78 5 1760 0,75 4,1 2028 0,65 3
479 0,58 11,5 391 0,47 11,5 338 0,35 10
720 1245 0,65 5 1525 0,65 4,1 1764 0,65 3,4
415 0,5 11,5 339 0,41 11,5 294 0,35 11,5
600 1038 0,54 5 1273 0,54 4,1 1470 0,54 3,4
346 0,42 11,5 283 0,34 11,5 245 0,3 11,5
1   L 232 L 231 L 231
950 1644 1,5 8,7 2016 1,5 7      
548 1,26 22 448 0,9 19      
830 1437 1,5 10 1760 1,5 8,2 2028 1,3 6
479 1,1 22 391 0,9 22 338 0,68 19
720 1245 1,3 10 1525 1,3 8,2 1764 1,3 7
415 0,95 22 339 0,78 22 294 0,68 22
600 1038 1,1 10 1273 1,1 8,2 1470 1,1 7
346 0,8 22 283 0,65 22 245 0,56 22
2   VZ 327 VZ 326 L 236
950 1644 3 17,5 2016 3 14      
548 2,5 44 448 1,8 38      
830 1437 3 20 1760 3 16,5 2028 2,6 12
479 2,2 44 391 1,8 44 338 1,35 38
720 1245 2,6 20 1525 2,6 16,5 1764 2,6 14
415 1,9 44 339 1,56 44 294 1,35 44
600 1038 2,15 20 1273 2,15 16,5 1470 2,15 14
346 1,6 44 285 1,3 44 245 1,1 44
3   VZ 335 VZ 334 VZ 333
950 1644 5 29 2016 5 24      
548 4 70 448 2,85 60      
830 1437 4,95 33 1760 4,95 27 2028 4,3 20
479 3,5 70 391 2,85 70 338 2,15 60
600 1038 3,6 33 1273 3,6 27 1470 3,6 23
346 2,5 70 283 2,1 70 245 1,8 70
4   VZ 434 VZ 433 VZ 433
950 1644 7,5 43 2016 7,5 35      
548 6 105 448 4,3 90      
830 1437 7,5 50 1760 7,5 41 2028 6,65 31
479 5,25 105 391 4,3 105 338 3,2 90
720 1245 6,65 51 1525 6,65 42 1764 6,65 36
451 4,55 105 339 3,7 105 294 3,2 105
600 1038 5,55 51 1273 5,55 42 1470 5,55 36
346 3,8 105 283 3,1 105 245 2,7 105
5   VZ 541 VZ 540 VZ 539
950 1644 14,8 86            
548 11,5 200            
830 1437 12,9 86 1760 12,9 70      
479 10 200 391 8,2 200      
720 1245 11,1 86 1525 11,1 70 1764 11,1 60
415 8,7 200 339 7,1 200 294 6,1 200
600 1038 9,3 86 1273 9,3 70 1470 9,3 60
346 7,2 200 283 5,9 200 245 5,1 200
6   VZ 638 VZ 637 VZ 636
650 1125 20,9 178            
375 12,7 325            
550 954 17,8 178 1170 17 140 1350 17 120
318 10,8 325 260 8,8 325 225 7,6 325

 

 

 

s jednoduchou předlohou
VA**B2**-**

variátor   vstup výstup
regulační poměr
1:3 1:4,5 1:6
i n1 n2 P Mk n2 P Mk n2 P Mk
min-1 min-1 kW Nm min-1 kW Nm min-1 kW Nm
      řetěz řetěz řetěz
0     L 031 L 030 L 030
2,2 950 747 0,71 9,5 918 0,71 7,4      
249 0,63 24 204 0,45 20      
830 651 0,71 10,5 801 0,71 8,5 924 0,62 6,4
217 0,55 24 178 0,45 24 154 0,33 20
720 567 0,62 10,5 693 0,62 8,5 798 0,62 7,1
189 0,47 24 154 0,39 24 133 033 24
3,62 950 453 0,71 15 553 0,71 12      
151 0,63 39 123 0,45 34      
830 396 0,71 17 486 0,71 14 558 0,62 10
132 0,55 39 108 0,45 39 93 0,33 34
720 342 0,62 17 423 0,62 14 486 0,62 11,7
114 0,47 39 94 0,39 39 81 0,33 39
6 950 273 0,71 25 337 0,71 20      
91 0,57 60 75 0,43 55      
830 240 0,71 28,5 292 0,71 23,4 336 0,62 17
80 0,5 60 65 0,41 60 56 0,32 55
720 207 0,62 28,5 256 0,62 23,4 294 0,62 17,4
69 0,43 60 57 0,36 60 49 0,31 60
1     L 232 L 231 L 231
2,21 950 744 1,42 18 913 1,42 15      
248 1,2 46 203 0,85 40      
830 651 1,42 21 796 1,42 17,2 918 1,23 13
217 1,04 46 177 0,85 46 153 0,65 40
720 564 1,23 21 688 1,23 17,2 798 1,23 14,7
188 0,9 46 153 0,74 46 133 0,65 46
3,615 950 456 1,42 30 558 1,42 24      
152 1,2 75 124 0,85 65      
830 396 1,42 34 486 1,42 28 564 1,23 21
132 1,04 75 108 0,85 75 94 0,65 65
720 345 1,23 34 422 1,23 28 486 1,23 24
115 0,9 75 94 0,74 75 81 0,65 75
6 950 273 1,42 50 337 1,42 40      
91 0,95 100 75 0,78 100      
830 240 1,42 57 292 1,42 47 336 1,23 35
80 0,84 100 65 0,68 100 56 0,58 100
720 207 1,23 57 256 1,23 47 294 1,23 40
69 0,72 100 57 0,59 100 49 0,51 100
2     VZ 327 VZ 327 VZ 236
2,21 950 744 2,85 36 913 2,85 30      
248 2,37 92 203 1,7 80      
830 651 2,85 42 796 2,85 34 918 2,47 26
217 2,09 92 177 1,7 92 153 1,28 80
720 564 2,47 42 688 2,47 34 798 2,47 30
188 1,8 92 153 1,48 92 133 1,28 92
3,615 950 456 2,85 60 558 2,85 48      
152 2,37 151 124 1,7 130      
830 396 2,85 68 486 2,85 56 564 2,47 42
132 2,09 151 108 1,7 151 94 1,28 130
720 345 2,47 68 422 2,47 56 486 2,47 48
115 1,8 151 94 1,48 151 81 1,28 151
6 950 273 2,85 100 337 2,85 80      
91 1,9 200 75 1,57 200      
830 240 2,85 114 292 2,85 94 336 2,47 70
80 1,67 200 65 1,36 200 56 1,17 200
720 207 2,47 114 256 2,47 94 294 2,47 81
69 1,44 200 57 1,19 200 49 1,02 200
3     VZ 335 VZ 334 VZ 333
2,208 950 744 4,75 61 913 4,75 50      
248 3,8 147 203 2,7 127      
830 651 4,7 69 796 4,7 56 918 4,05 42
217 3,3 147 177 2,7 147 153 2,05 127
720 564 4,05 69 688 4,05 56 798 4,05 49
188 2,9 147 153 2,35 147 133 2,05 147
3,6 950 456 4,75 100 558 4,75 80      
152 3,8 239 124 2,7 208      
830 399 4,7 112 491 4,7 92 564 4,05 68
133 3,3 239 109 2,7 239 94 2,05 208
720 345 4,05 112 422 4,05 92 492 4,05 79
115 2,9 239 94 2,35 239 82 2,05 239
6 950 273 4,75 165 337 4,7 135      
91 2,85 300 75 2,35 300      
830 240 4,7 188 292 4,7 154 336 4,05 115
80 2,5 300 65 2,05 300 56 1,76 300
720 207 4,05 188 256 4,05 154 294 4,05 132
69 2,15 300 57 1,8 300 49 1,54 300
4     VZ 434 VZ 433 VZ 433
2,2 950 747 7,1 90 918 7,1 74      
249 5,7 219 204 4,05 190      
830 651 7,1 105 801 7,1 85 924 6,3 65
217 5 219 178 4,05 219 154 3,05 190
720 567 6,3 106 693 6,3 87 798 6,3 75
189 4,35 219 154 3,5 219 133 3,05 219
3,6 950 456 7,1 150 558 7,1 122      
152 5,7 359 124 4,05 310      
830 399 7,1 170 490 7,1 140 564 6,3 107
133 5 359 109 4,05 359 94 3,05 310
720 345 6,3 174 423 6,3 142 492 6,3 123
115 4,35 359 94 3,5 359 82 3,05 359
6,077 950 270 7,1 250 333 7,1 205      
90 4,7 500 74 3,85 500      
830 237 7,1 285 288 7,1 235 336 6,3 180
79 4,1 500 64 3,35 500 56 2,95 500
720 204 6,3 294 252 6,3 240 288 6,3 208
68 3,55 500 56 2,95 500 48 2,5 500
5     VZ 541 VZ 540 VZ 539
2,2 950 747 14,1 180            
249 10,9 418            
830 651 12,2 180 801 12,2 146      
217 9,5 418 178 7,8 418      
720 567 10,5 180 693 10,5 146 800 10,5 126
189 8,3 418 154 6,7 418 133 5,8 418
3,615 950 456 14,1 295            
152 10,9 687            
830 396 12,2 295 486 12,2 240      
132 9,5 687 108 7,8 687      
720 345 10,5 295 422 10,5 240 486 10,5 206
115 8,3 687 94 6,7 687 81 5,8 687
6 950 273 14,1 490            
91 8,6 900            
830 240 12,2 490 292 12,2 399      
80 7,5 900 65 6,1 900      
720 207 10,5 490 256 10,5 399 294 10,5 342
69 6,5 900 57 5,4 900 49 4,6 900
6     VZ 638 VZ 637 VZ 636
1,25 650 900 19,9 211            
300 12,1 386            
550 765 16,9 211 936 16,1 165 1080 16,1 142
255 10,3 386 208 8,4 386 180 7,3 386
1,63 650 690 19,9 275            
230 12,1 503            
550 585 16,9 275 720 16,1 215 828 16,1 186
195 10,3 503 160 8,4 503 138 7,3 503
2,29 650 492 19,9 387            
164 12,1 707            
550 417 16,9 387 514 16,1 300 588 16,1 261
139 10,3 707 114 8,4 707 98 7,3 707
3,8 650 297 19,9 642            
99 12,1 1170            
550 252 16,9 642 306 16,1 505 354 16,1 435
84 10,3 1170 68 8,4 1170 59 7,3 1170
4,823 650 234 19,9 815            
78 11,4 1400            
550 198 16,9 815 243 16,1 640 282 16,1 550
66 9,7 1400 54 7,9 1400 47 6,9 1400

 

 

 

s dvojitou předlohou
VA**B3**-**

variátor   vstup výstup
regulační poměr
1:3 1:4,5 1:6
i n1 n2 P Mk n2 P Mk n2 P Mk
min-1 min-1 kW Nm min-1 kW Nm min-1 kW Nm
      řetěz řetěz řetěz
0     L 031 L 030 L 030
9,8 950 168 0,68 39 207 0,68 31      
56 0,59 101 46 0,42 88      
830 147 0,68 44 180 0,68 36 204 0,58 27
49 0,52 101 40 0,42 101 34 0,32 88
720 126 0,58 44 157 0,58 36 180 0,58 30
42 0,44 101 35 0,37 101 30 0,32 101
16,15 950 102 0,68 64 126 0,68 52      
34 0,53 150 28 0,42 145      
830 90 0,68 72 108 0,68 59 126 0,58 44
30 0,47 150 24 0,38 150 21 0,32 145
720 78 0,58 72 94 0,58 59 108 0,58 50
26 0,41 150 21 0,33 150 18 0,28 150
26,7 950 61,5 0,68 106 75,6 0,68 86      
20,5 0,32 150 16,8 0,26 150      
830 54 0,68 120 65,7 0,68 98 76,2 0,58 73
18 0,28 150 14,6 0,23 150 12,7 0,2 150
720 46,5 0,58 120 57,2 0,58 98 66 0,58 82
15,5 0,24 150 12,7 0,2 150 11 0,17 150
600 39 0,49 120 48 0,49 98 55,2 0,49 82
13 0,2 150 10,6 0,17 150 9,2 0,14 150
1     L 232 L 231 L 231
11,4 950 144 1,35 90 175 1,35 74      
48 1,13 226 39 0,8 195      
830 126 1,35 103 153 1,35 84 180 1,17 62
42 1,0 226 34 0,8 226 30 0,61 195
720 108 1,17 103 135 1,17 84 156 1,17 72
36 0,85 226 30 0,71 226 26 0,61 226
18,6 950 88,5 1,35 145 108 1,35 120      
29,5 1,08 350 24 0,8 320      
830 78 1,35 167 95 1,35 137 108 1,17 103
26 0,95 350 21 0,77 350 18 0,6 320
720 66 1,17 167 81 1,17 137 94 1,17 117
22 0,8 350 18 0,66 350 15,7 0,57 350
30,9 950 54 1,35 240 65,2 1,35 198      
18 0,66 350 14,5 0,53 350      
830 46,5 1,35 278 57,2 1,35 228 66 1,17 170
15,5 0,57 350 12,7 0,46 350 11 0,4 350
720 40,2 1,17 278 49 1,17 228 57 1,17 195
13,4 0,49 350 11 0,4 350 9,5 0,35 350
600 33,6 0,98 278 41 0,98 228 48 0,98 195
11,2 0,41 350 9,1 0,33 350 8 0,29 350
2     VZ 327 VZ 326 L 236
11,05 950 150 2,7 172 180 2,7 143      
50 2,25 437 40 1,6 380      
830 129 2,7 199 157 2,7 164 186 2,35 120
43 2 437 35 1,62 437 31 1,2 370
720 114 2,35 199 139 2,35 164 162 2,35 141
38 1,7 437 31 1,4 437 27 1,2 437
18,07 950 90 2,7 285 112 2,7 230      
30 2,04 650 25 1,6 610      
830 79,5 2,7 325 99 2,7 268 114 2,35 197
26,5 1,8 650 22 1,5 650 19 1,2 600
720 69 2,35 325 85 2,35 268 96 2,35 231
23 1,56 650 19 1,29 650 16 1,09 650
30 950 54 2,7 480 67 2,7 385      
18 1,22 650 15 1 650      
830 48 2,7 540 58 2,7 445 67,8 2,35 330
16 1,09 650 13 0,88 650 11,3 0,77 650
720 42 2,35 540 50,8 2,35 445 58,8 2,35 383
14 0,95 650 11,3 0,77 650 9,8 0,67 650
600 34,5 1,95 540 42,3 1,95 445 49,2 1,95 383
11,5 0,78 650 9,4 0,64 650 8,2 0,56 650
3     VZ 335 VZ 334 VZ 333
10,72 950 153 4,5 280 189 4,5 225      
51 3,6 675 42 2,55 580      
830 135 4,45 318 162 4,45 260 189 3,85 195
45 3,15 675 36 2,55 675 31,5 1,9 580
720 117 3,85 318 144 3,85 260 165 3,85 222
39 2,75 675 32 2,25 675 27,5 1,95 675
17,5 950 93 4,5 460 117 4,5 365      
31 3,6 1100 26 2,55 940      
830 81 4,45 520 99 4,45 425 114 3,85 320
27 3,15 1100 22 2,55 1100 19 1,9 950
720 72 3,85 520 85 3,85 425 102 3,85 362
24 2,75 1100 19 2,25 1100 17 1,95 1100
29,7 950 57 4,5 765 69,3 4,5 620      
19 2,58 1300 15,4 2,1 1300      
830 49,2 4,45 865 60,3 4,45 708 69,6 3,85 530
16,4 2,23 1300 13,4 1,82 1300 11,6 1,6 1300
720 42 3,85 865 52,2 3,85 708 60 3,85 603
14 1,9 1300 11,6 1,58 1300 10 1,36 1300
600 36 3,25 865 43,6 3,25 708 50,4 3,25 603
12 1,63 1300 9,7 1,32 1300 8,4 1,15 1300s
4     VZ 434 VZ 433 VZ 433
10,66 950 153 6,7 420 189 6,7 340      
51 5,35 1000 42 3,85 875      
830 135 6,7 475 166 6,7 385 192 6 300
45 4,7 1000 37 3,85 1000 32 2,9 865
720 117 8 490 144 6 400 168 6 345
39 4,1 1000 32 3,35 1000 28 2,95 1000
17,44 950 93 6,7 690 117 6,7 545      
31 5,35 1650 26 3,85 1420      
830 81 6,7 790 99 6,7 645 117 6 490
27 4,7 1650 22 3,85 1650 19,5 2,9 1420
720 72 6 800 88 6 655 102 6 565
24 4,1 1650 19,5 3,35 1650 17 2,95 1650
29,44 950 55,8 6,7 1150 67 6,7 955      
18,6 4,4 2250 15 3,5 2250      
830 48 6,7 1330 58 6,7 1100 69 6 830
16 3,8 2250 13 3,1 2250 11,5 2,7 2250
720 42 6 1350 51,7 6 1100 60 6 955
14 3,3 2250 11,5 2,7 2250 10 2,35 2250
600 35,4 5 1350 43,1 5 1100 49,8 5 965
11,8 2,8 2250 9,6 2,3 2250 8,3 1,95 2250
5     VZ 541 VZ 540 VZ 539
11,33 950 144 13,2 875            
48 10,2 2040            
830 126 11,5 875 153 11,5 715      
42 9 2040 34 7,3 2040      
720 111 10 875 135 10 715 156 10 612
37 7,8 2040 30 6,4 2040 26 5,5 2040
18,62 950 87 13,2 1440            
29 10,2 3350            
830 78 11,5 1440 95 11,5 1173      
26 9 3350 21 7,3 3350      
720 66 10 1440 81 10 1173 96 10 1005
22 7,8 3350 18 6,4 3350 16 5,5 3350
30,9 950 54 13,2 2390            
18 7,2 3800            
830 45 11,5 2390 57 11,5 1950      
15 6 3800 12,7 5,1 3800      
720 39 10 2390 49,5 10 1950 57 10 1670
13 5,2 3800 11 4,4 3800 9,5 3,8 3800
600 33,6 8,4 2390 41,4 8,4 1950 47,4 8,4 1670
11,2 4,5 3800 9,2 3,7 3800 7,9 3,2 3800
6     VZ 638 VZ 637 VZ 636
6,62 650 171 18,8 1060            
57 11,4 1940            
550 144 16 1060 175 15,3 835 204 15,3 715
48 9,7 1940 39 7,9 1940 34 6,8 1940
9,32 650 120 18,8 1495            
40 11,4 2730            
550 102 16 1495 126 15,3 1175 144 15,3 1010
34 9,7 2730 28 7,9 2730 24 6,8 2730
15,46 650 72 18,8 2480            
24 11,4 4520            
550 61,5 16 2480 76 15,3 1950 87 15,3 1670
20,5 9,7 4520 17 7,9 4520 14,5 6,8 4520
19,58 650 57 18,8 3130            
19 10,5 5280            
550 48,9 16 3130 60 15,3 2460 69 15,3 2110
16,3 9 5280 13,3 7,4 5280 11,5 6,4 5280

 

 

 

s trojitou předlohou
VA**B4**-**

variátor   vstup výstup
regulační poměr
1:3 1:4,5 1:6
i n1 n2 P Mk n2 P Mk n2 P Mk
min-1 min-1 kW Nm min-1 kW Nm min-1 kW Nm
      řetěz řetěz řetěz
0     L 031 L 030 L 030
59,9 950 27 0,42 150 33,7 0,53 150      
9 0,14   7,5 0,12        
830 24 0,38 150 29,3 0,46 150 33,6 0,53 150
8 0,13   6,5 0,1 150 5,6 0,1  
720 21 0,33 150 25,2 0,4 150 30 0,47 150
7 0,11   5,6 0,09 150 5 0,08  
600 17,1 0,27 150 21,1 0,33 150 24 0,38 150
5,7 0,09   4,7 0,07 150 4 0,06  
1     L 232 L 231 L 231
60 950 27 1 350 33,7 1,2 350      
9 0,33   7,5 0,27 350      
830 24 0,88 350 29,3 1,07 350 33,6 1,1 310
8 03   6,5 0,24 350 5,6 0,2 350
720 21 0,77 350 25,6 0,94 350 30 1,1 350
7 0,26   5,7 0,21 350 5 0,18  
600 17,1 0,64 350 21,2 0,78 350 24,6 0,9 350
5,8 0,21   4,7 0,17 350 4,1 0,15  
2     VZ 327 VZ 326 L 236
60,23 950 27 1,84 650 33,7 2,3 650      
9 0,61   7,5 0,5        
830 24 1,63 650 29,3 2 650 33,6 2,2 620
8 0,54   6,5 0,44   5,6 0,38 650
720 21 1,63 650 25,6 1,74 650 30 2,04 650
7 0,48   5,7 0,39   5 0,34  
600 17,4 1,18 650 21,2 1,44 650 24,6 1,67 650
5,8 0,4   4,7 0,32   4,1 0,28  
3     VZ 335 VZ 334 VZ 333
59,25 950 27,6 3,75 1300 33,7 4,2 1190      
9,2 1,25   7,5 1 1300      
830 24 3,26 1300 29,3 4 1300 33,6 3,5 1000
8 1,1   6,5 0,88   5,6 0,75 1300
720 21 2,85 1300 25,6 3,5 1300 30 3,67 1170
7 0,95   5,7 0,78   5 0,68 1300
600 17,4 2,37 1300 21,2 2,9 1300 24,6 3 1170
5,8 0,79   4,7 0,64   4,1 0,56 1300
4     VZ 434 VZ 433 VZ 433
59,91 950 27 6,35 2250 33,7 6,4 1800      
9 2,1   7,5 1,75 2250      
830 24 5,65 2250 29,3 6,4 2080 33,6 5,65 1600
8 1,9   6,5 1,55 2250 5,6 1,3 2250
720 21 5 2250 25,6 5,65 2110 30 5,65 1830
7 1,6   5,7 1,35 2250 5 1,2 2250
600 17,4 4,1 2250 21,2 4,7 2110 24,6 4,7 1830
5,8 1,35   4,7 1,1 2250 4,1 1 2250
5     VZ 541 VZ 540 VZ 539
60,3 950 27 10,7 3800            
9 3,6              
830 24 9,55 3800 29,3 11 3580      
8 3,2   6,5 2,6 3800      
720 21 8,35 3800 25,6 9,4 3580 29,4 9,4 3070
7 2,8   5,7 2,3 3800 4,9 1,95 3800
600 17,4 6,9 3800 21,2 7,9 3580 24,6 7,9 3070
5,8 2,3   4,7 1,7 3800 4,1 1,65 3800
6     VZ 638 VZ 637 VZ 636
31,13 650 36 17,7 4700            
12 9,4 7500            
550 30,6 15,1 4700 37,7 14,4 3700 43,2 14,4 3170
10,2 8 7500 9,4 6,6 7500 7,2 5,65 7500
55,06 650 20,4 16 7500            
6,8 5,35              
550 17,4 13,7 7500 21,2 14,4 6550 24,6 14,4 5610
5,8 4,55   4,7 3,7 7500 4,1 3,2 7500


Rozměrové nákresy

VA**B1*1-**
prostý

 

VA**B2*1-**
s jednoduchou předlohou

 

VA**B3**-**
s dvojitou předlohou

 

VA**B4**-**
s trojitou předlohou

 

VA**B1*2-**
prostý

 

VA**B2*2-**
s jednoduchou předlohou

Skladování, uvedení do provozu, údržba

Lamelové řetězy

V tabulce jsou lamelové řetězy přiřazeny k příslušné velikosti variátoru a danému regulačnímu rozsahu. V typovém označení řetězu určuje první číslo základní velikost řetězu, následující dvojčíslí počet článků. Při objednávání náhradních řetězů pro variátory je nutné uvést typové označení variátoru, které je na orientačním štítku. Tyto lamelové řetězy Ize použít i k některým variátorům jiných výrobců. Při objednávání řetězů k těmto variátorům je třeba uvést typ a regulační rozsah variátoru (např. AB 2 x 1:3).

Automatické dopínání řetězů

Je zvláštním příslušenstvím variátoru, které samočinně, bez zásahu obsluhy, udržuje předepsané napnutí lamelového řetězu v mezích předepsaných hodnot po dobu životnosti řetězu.

Variátorové řetězy provedení „L“ budou postupně nahrazovat variátorové řetězy provedení „V“ a „VZ“. Porovnávací tabulka variátorových lamelových řetězů provedení „V“ a „VZ“ s provedením „L“.

Lamelové řetězy
V, VZ L
V 025 A L 030
V 026 A L 031
VZ 225 A L 231
VZ 226 A L 232
VZ 229 A L 236
VZ 326 A L 329
VZ 327 A L 330
VZ 333 A L 337
VZ 334 A L 338
VZ 335 A L 339
VZ 433 A L 436
VZ 434 A L 437
VZ 539 A L 543
VZ 540 A L 544
VZ 541 A K 545
VZ 636 A L 640
VZ 637 A L 641
VZ 638 A L 642

Výměna řetězu

Převod ve variátoru se nastaví na poměr 1:1. Povolí se šroub 5 a pojišŤovacím kotoučem 3 se pootáčí tak dlouho, až se řetěz dostatečně uvolní. Vyjme se uzavírací čep, ke starému řetězu se připojí nový a vytahováním starého řetězu se vtáhne do variátoru řetěz nový. Odpojí se starý řetěz a uzavíracím čepem se nový řetěz spojí. Uvolní se tažné pružiny 1, 1′ vyjmutím z otvorů v dorazových pákách 2, 2′ a tyto se posunou proti směru tažných pružin 1, 1′ až na doraz do výchozí polohy. Potom se pootáčí pojišťovacím kotoučem 3 tak dlouho, až dorazové páky 2, 2′ mají pohyb 2-3 mm. Současně s pootáčením pojišťovacího kotouče 3 je třeba volně protáčet variátorem, aby se dosáhlo správného uložení řetězu mezi kotouči. Pojišťovací kotouč 3 se zajistí šroubem 5 proti pootočení, tažné pružiny 1, 1′ se zavěsí do otvorů pák 2, 2′ a variátor je připraven k provozu.

Uvedení variátoru s automatickým dopínáním do provozu

Variátory s automatickým dopínáním jsou dodávány zákazníkům po předběžném vyzkoušení a záběhu, takže jsou po naplnění olejem schopné provozu. Dojde-li z nějakého důvodu k zásahu do mechanismu variátoru, je nutno před jeho uvedením do provozu překontrolovat, zda jsou pružiny 1, 1′ zavěšeny a zda jsou páky 2, 2′ ve výchozí poloze. Automatické dopínání může být na požadavek majitele zamontováno i do variátorů dříve vyrobených.

Mazání variátoru

Zákazník obdrží variátor včetně přídavných zařízení bez olejové náplně. Do variátorů – ležatých i stojatých – se nalévá olej otvorem odvzdušňovacího šroubu na hlavním víku. Potřebné množství oleje je uvedeno na orientačním štítku variátoru. K plnění variátorů i přídavných zařízení se používají oleje uvedené v tabulce, nebo oleje odpovídající jim jakostí a viskozitou v závislosti na teplotě okolí.

Tabulka doporučených olejů

Teplota prostředí Druh oleje Viskozita
do 35 °C OT-K8 min 11 mm2s-1 pri 100 °C
max 76 mm2s-1 při 50 °C
nad 35 °C OT-K12 min 15 mm2s-1 pri 100 °C
max 114 mm2s-1 při 50 °C
nad 45 °C OT-K18 min 19 mm2s-1 pri 100 °C
max 175 mm2s-1 při 50 °C

Výměna oleje

První výměnu oleje je nutno provádět po prvních 500 provozních hodinách, pak vždy po každých 1000 provozních hodinách. Použitý olej je nutno vypouštět teplý. K odstranění nečistot je nutno používat pouze vyplachovací olej, v žádném případě nelze používat petrolej nebo jiné prostředky. Záruka výrobce platí jen tehdy, bylo-li k plnění variátoru použito doporučeného oleje nebo rovnocenné náhrady.

Fotogalerie