Šnekové převodovky RT/MRT

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Šnekové převodovky   /   Šnekové převodovky RT/MRT

Šnekové převodovky RT/MRT

Velikost : 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180

Převodový poměr : „i“ = 5 – 100

Výkon: 0,06 – 15 kW

Kroutící moment: 8 – 2540 Nm

Všeobecný popis

Moderní design, ověřená kvalita, spolehlivost a použitý evolventní profil šnekového ozubení představují vysokou užitnou hodnotu šnekových převodovek typové řady RT / MRT . . A, vyráběné v TOS ZNOJMOakciová společnost. Velikosti RT/MRT30A – RT/MRT80A mají tělesa skříní, přírub a adaptérů vyrobeny ze slitin hliníku a ve standardním provedení nejsou lakovány. Velikosti RT/MRT100A – RT/MRT180A mají litinovou skříň a jsou standardně lakovány v odstínu RAL5021. Alternativně lze objednat šnekové převodovky všech velikostí v nerezovém provedení.

Charakteristické vlastnosti šnekových převodovek:

 • Velký převodový poměr 5 – 100 realizovaný pouze jedním převodem
 • Bezhlučný provoz
 • Vysoká zatížitelnost
 • Samosvornost
 • Nízká hmotnost
 • Snadná integrace do konstrukce stroje

Značení základních provedení:

RT . . Šneková převodovka s čepem na vstupu
MRT . . Šneková převodovka s elektromotorem, popř. s dutou vstupní hřídelí v kombinaci s přírubou pro montáž elektromotoru B5, B14 s menší přírubou (B14A), B14 s větší přírubou (B14B)
MRP . . Šneková převodovka s čelním převodem na prvním stupni i = 3
MAT . . Šneková převodovka MRT s čelní převodovkou ATC na prvním stupni i = 3,4; i = 6, a i = 8
MRT . . x . . Kombinace dvou šnekových převodovek pro dosažení velmi vysokých převodových poměrů i = 4.000. Na přání jsou možné kombinace až do převodu i = 10.000

Volba převodovky

Všeobecně

Široká škála převodů uvedená v katalogu umožňuje řešit všechny požadavky, objevující se při provozu různých zařízení. Pro určení vhodné převodovky je třeba znát následující data:

a) vstupní a výstupní otáčky určující převodový poměr i
b) požadovaný kroutící moment Mk, popř. vstupní výkon P1 potřebný k pohonu zařízení.

Hodnoty uvedené v tabulkách pro volbu převodovky 8.1 až 8.4, pomohou provést technicky jednoznačnou volbu. Případy, které nejsou uvedeny ve standardním katalogu, je možné projednat s našimi techniky.

Převodový poměr i

Převodový poměr je vztah mezi vstupními otáčkami n1 [min-1] a výstupními otáčkami n2 [min-1].

n1
i = ———————   
n2

U šnekových převodovek se používá převodový poměr od 5 do 100. Pro pohon převodového zařízení doporučujeme použít asynchronní elektromotory, u kterých jsou otáčky n1 [min-1] i při zatížení téměř konstantní. Při frekvenci 50 Hz lze volit:

 • 2 – pólový motor n1=2800 min-1
 • 4 – pólový motor n1=1400 min-1
 • 6 – pólový motor n1=900 min-1
 • 8 – pólový motor n1=700 min-1

Dvoupólové motory jsou vhodné pro zvláštní případy s krátkodobým provozem. Po projednání s výrobcem je ovšem možné i tyto použít. Při použití motorů pro frekvenci sítě 60 Hz je třeba počítat se zvýšením otáček n1 [min-1] o 20% a tedy také výstupní otáčky n2 [min-1] jsou o 20% vyšší.

Kroutící moment M2

Požadovaný kroutící moment Mk je dán zatížením převodovky. Lze ho vyjádřit jako sílu F, která působí v určité vzdálenosti na rameni r.

Mk[Nm] = F[N] x r[m]

Kroutící moment M2, který máme k dispozici na výstupní hřídeli převodovky, může být vypočítán podle následujícího vzorce:

    9550 x P1[kW] x η[%] x i
M2[Nm] = —————————————–           
100 x n1[min-1]

Výstupní moment M2 se volí větší, než požadovaný moment. V tabulkách pro výběr převodovky 8.4 jsou uvedeny přiřazené výstupní momenty jednotlivým převodům.

Výkon P1 a P2

Vstupní výkon motoru lze zjednodušeně určit z obecného vztahu kroutícího momentu M a otáček n :

             M[Nm] x n[min-1
P[kW] = —————————-
      9550

Pro stanovení požadovaného vstupního výkonu je potřebné počítat s účinností převodovky η, která je dána poměrem výkonu výstupního P2 ku vstupnímu P1, viz. tab. 8.1 až 8.3.

             Mkpožadovaný[Nm] x n2[min-1
P1[kW] = —————————————————-
      9550 x η[%]

Servisní faktory

Provozní součinitel Sm

Pro garantování provozní bezpečnosti při různém zatížení a provozních podmínkách, se určuje typ převodovky (motoru) s ohledem na provozní součinitel Sm. V tabulce 6.1 jsou uvedeny hodnoty provozního součinitele Sm s ohledem na typ zatížení, průměrnou denní provozní dobu a počet sepnutí za hodinu. Tyto hodnoty platí pro pohon převodovky běžným elektromotorem. Při použití brzdového elektromotoru je nutné vynásobit provozní součinitel Sm koeficientem 1,15.

Při výběru konkrétní převodovky je pak třeba dbát na to, aby provozní součinitel Sm, byl menší než servisní faktor převodovky Sf, nebo navýšit požadovaný výstupní kroutící moment Mp dle vzorce:

M2 = Mp x Sm

Tab. 6.1 Servisní faktory

typ zatížení počet sepnutí za hodinu průměrný denní provoz [hod]
<2 2÷8 9÷16 17÷24
normální rozběh bez rázu, malá urychlovaná hmota (ventilátory, zubová čerpadla, montážní pásy, dopravní šneky, míchačky tekutin, plnicí
a balicí stroje
<10 0,8 1 1,2 1,3
rozběh, s mírnými rázy, nerovnoměrný provoz, střední urychlovaná hmota (transportní pásy, výtahy, navijáky, hnětací míchací stroje,
dřevoobráběcí, tiskařské a textilní stroje)
<10 1,0 1,3 1,5 1,6
10÷50 1,2 1,4 1,7 1,9
50÷100 1,3 1,6 2,0 2,1
100÷200 1,5 1,9 2,3 2,4
nestejnoměrný provoz, silné rázy, velká urychlovací hmota (míchačky betonu, sací čerpadla, kompresory, buchary, válcová stolice,
přepravníky pro těžké zboží, ohýbací a lisovací stroje, stroje se střídavým
pohybem)
<10 1,2 1,5 1,8 2,0
10÷50 1,4 1,7 2,1 2,2
50÷100 1,6 2,0 2,3 2,5
100÷200 1,8 2,3 2,7 2,9

Servisní faktor Sf

Servisní faktor převodovky Sf udává poměr mezi maximálním kroutícím momentem na výstupu převodovky, kterým může být převodovka trvale zatěžována a skutečným výstupním kroutícím momentem, který je schopen poskytnout zvolený elektromotor.

M2max
Sf = ————————— [ – ]
M2

Maximální kroutící moment M2max je stanoven pro provozní součinitel Sm = 1. Hodnoty servisních faktorů pro jednotlivé varianty velikostí, převodů a přiřazení elektromotorů jsou uvedeny v tabulce 8.4

Samosvornost a parametry šneků

Samosvornost

O samosvornosti převodovky hovoříme, pokud ze strany výstupního hřídele nelze roztáčet vstupní hřídel převodovky. Tento stav nastává je-li úhel stoupání šroubovice šneku menší než třecí úhel za klidu, nebo když je statická účinnost převodu nižší než 50%. Pak hovoříme o statické samosvornosti. Jestliže je úhel stoupání šroubovice šneku menší než dynamický třecí úhel, neboli když je dynamická účinnost převodu nižší než 50% je převodovka dynamicky samosvorná.

Platí vztah:

η = tg γ / tg(γ+ φ)    nebo    η = tg γ / tg(γ + arctg( μz))

η   … účinnost
γ   … úhel stoupání šneku
φ   … třecí úhel (φ =arctg(μz))
μz … součinitel tření v ozubení

Statický součinitel tření mezi materiály převodu (ocel-bronz) se pohybuje v rozmezí μz = 0,09 až 0,14, v závislosti na použitém mazivu (jeho stavu a teplotě) a drsnosti stykových ploch (dané opotřebením ozubení). Tomu odpovídá třecí úhel φ s = 5° až 8°.

Při chvění nebo otřesech dochází k narušení statické samosvornosti a je nutné počítat s dynamickým koeficientem tření. Hodnota dynamického koeficientu tření závisí na drsnosti povrchů, použitém mazivu, velikosti zatížení a kluzné rychlosti. Pro běžné zatížení a otáčky 900-1400 min-1 se pohybuje v rozmezí μz = 0,02 až 0,05). Tomu odpovídá dynamický třecím úhlem φ d = 1° až 3°.

Vzhledem k tomu, že úhly stoupání šroubovice jsou u všech převodů větší než 1,5°, nelze zaručit 100% dynamickou samosvornost převodovek. V případech, kde je bezpodmínečně nutné zajistit převodovku proti pootáčení za klidu, doporučujeme použít elektromotory s brzdou.

Tab. 16.2. Stupně samosvornosti

γ Samosvornost
>25° celková reversibilita
12° – 25° statická reversibilita
rychle vratný
dynamická reversibilita
8° – 12° variabilní a statická reversibilita
rychle vratný při vibracích
dynamická reversibilita
5° – 8° statická samosvornost
vratný při vibracích
lehká dynamická samosvornost
3° – 5° statická samosvornost
pomalu vratný při vibracích
téměř dynamická samosvornost
lehká dynamická reversibilita při vibracích
1° – 3°

<1°

statická samosvornost
dynamická samosvornost
lehká dynamická reversibilita při vibracích
plná statická i dynamická samosvornost

Tabulka skutečných převodů

  MRT30A  MRT40A  MRT50A 
iN  z2  z1  iR  z2  z1  iR  z2  z1  iR 
5  29  6  4,833  26  5  5,2  30  6  5 
7,5  30  4  7,5  31  4  7,75  31  4  7,75 
10  29  3  9,667  29  3  9,6667  29  3  9,6667 
12,5  37  3  12,33  37  3  12,333  38  3  12,667 
15  31  2  15,5  29  2  14,5  31  2  15,5 
20  39  2  19,5  39  2  19,5  40  2  20 
25  25  1  25  51  2  25,5  51  2  25,5 
30  30  1  30  30  1  30  30  1  30 
40  40  1  40  40  1  40  40  1  40 
50  50  1  50  50  1  50  50  1  50 
60  60  1  60  60  1  60  60  1  60 
70  70  1  70  70  1  70  70  1  70 
80  80  1  80  80  1  80  80  1  80 
100  100  1  100  100  1  100  100  1  100 

Radiální a axiální zatížení hřídele

Šnekové převodovky jsou opatřeny dutou výstupní hřídelí s možností použít samostatnou násuvnou hřídel. Robustní uložení duté hřídele v ložiskách umožňuje zachytit velké radiální síly, při zachování životnosti v poměru s ostatními díly. Hodnoty uvedené v tabulce 7.1, jsou vypočteny pro vstupní otáčky 1400 min-1. Maximální přípustné zatížení, které je uvedeno v tabulce 7.1 nesmí být překročeno. Na požadavek je u velikostí 40 ÷ 150 možno uložit výstupní hřídel do kuželíkových ložisek. Osazení převodovek odlišnými ložisky je nutno konzultovat s výrobcem.

Radiální zatížení Frad

Pro určení této hodnoty, je jako působiště radiální síly Frad uvažována polovina čepu násuvné hřídele (viz. Obr.7.1). Působí-li radiální síla na hřídel ve větší vzdálenosti, musí se maximální přípustné zatížení redukovat. Například pro zatížení v místě 75% délky čepu je přípustné zatížení pouze 80% hodnoty uvedené v tabulce. Pro zatížení v místě 30% délky čepu může být přípustné zatížení o 25% vyšší. Pokud je na výstupní hřídeli nasazena řemenice, řetězové kolo, ozubené kolo apod., lze určit radiální zatížení podle následujícího vzorce:

M2 x k x 2000
Frad = ——————————           
D

Frad = radiální zatížení [N]
M2 = výstupní moment [Nm]
D = výpočtový průměr řemenice 
(roztečná kružnice) [mm]
k = zatěžovací faktor
1,0 pro řetězová kola
1,25 pro čelní ozubená kola 
1,5 pro řemenice

To znamená, že radiální zatížení hřídele lze snížit zvětšením průměru řemenice, pokud je to možné. Zůstane-li radiální zatížení velké, nebo síla působí na čep hřídele ve velké vzdálenosti, musí se pro zachycení těchto sil zvolit vnější uložení v ložiskách.

Axiální zatížení Fax

Uvedené hodnoty představují cca 20% přípustného radiálního zatížení Frad.

 


Tabulka 7.1 - Maximální přípustné radiální a axiální zatížení

  RT/MRT 30A RT/MRT 40A RT/MRT 50A RT/MRT 60A RT/MRT 70A RT/MRT 80A RT/MRT 100A RT/MRT 120A RT/MRT 180A RT/MRT 180A
  i min-1 Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad
n1   1400 20 100 40 200 60 300 70 340 70 360 90 450 130 650 170 850 260 1300 500 1550
n2 5 280 110 600 150 780 200 980 300 1490 380 1880 450 2180 520 2655 750 3730 1020 5050 1100 5480
n2 7,5 187 130 660 170 870 220 1100 330 1650 420 2090 500 2490 580 2880 810 4050 1100 5480 1190 5950
n2 10 140 150 730 190 960 240 1220 360 1810 460 2300 550 2740 630 3170 890 4460 1210 6040 1310 6550
n2 12,5 112 160 790 210 1030 260 1310 390 1950 490 2470 590 2950 680 3410 960 4800 1300 6510 1410 7060
n2 15 93 170 840 220 1090 280 1390 420 2080 530 2630 630 3140 730 3630 1020 5110 1380 6920 1500 7510
n2 20 70 180 920 240 1200 310 1530 460 2280 580 2890 690 3450 800 3990 1120 5610 1520 7610 1650 8260
n2 25 56 200 990 260 1300 330 1650 490 2460 620 3120 740 3720 860 4300 1210 6050 1640 8200 1780 8890
n2 30 47 210 1050 270 1370 350 1750 520 2610 660 3300 790 3940 910 4560 1280 6410 1740 8690 1890 9430
n2 40 35 230 1160 300 1520 390 1930 580 2880 730 3650 870 4350 1010 5030 1410 7070 1920 9590 2080 10400
n2 50 28 250 1250 330 1630 420 2080 620 3100 790 3930 940 4680 1080 5420 1520 7620 2070 10330 2240 11210
n2 60 23 270 1330 350 1740 440 2220 660 3310 840 4190 1000 5000 1160 5790 1630 8140 2210 11030 2390 11960
n2 70 20 280 1380 360 1830 460 2320 680 3480 880 4360 1050 5240 1220 6065 1700 8530 2320 11560 2510 12540
n2 80 17,5 290 1460 380 1910 490 2430 720 3620 920 4590 1100 5480 1270 6340 1780 8910 2420 12080 2620 13110
n2 100 14 310 1570 410 2060 520 2620 780 3900 990 4950 1180 5900 1370 6830 1920 9600 2600 13010 2820 14120


Tabulka 7.1 - Maximální přípustné radiální a axiální zatížení pro kuželíková ložiska

  RT/MRT 30A RT/MRT 40A RT/MRT 50A RT/MRT 60A RT/MRT 70A RT/MRT 80A RT/MRT 100A RT/MRT 120A RT/MRT 150A RT/MRT 180A
  i min-1 Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad Fax Frad
n1   1400 20 100 40 200 60 300 70 340 70 360 90 450 130 650 170 850 260 1300 500 1550
n2 5 280 150 720 340 1690 430 2130 750 3620 830 4200 860 4410 1220 6080 1640 8160 1740 8670 1790 8970
n2 7,5 187 160 790 370 1850 470 2350 820 4090 920 4620 960 4800 1310 6550 1760 8780 1870 9330 1930 9650
n2 10 140 170 860 400 2010 510 2570 890 4460 1010 5040 1050 5230 1430 7150 1910 9570 2040 10180 2100 10520
n2 12,5 112 180 920 430 2150 550 2750 950 4770 1080 5390 1120 5590 1530 7640 2050 10240 2180 10880 2250 11250
n2 15 93 200 980 460 2280 580 2900 1010 5040 1140 5700 1180 5920 1620 8080 2160 10820 2300 11510 2380 11900
n2 20 70 210 1060 500 2480 630 3160 1100 5490 1240 6210 1290 6440 1760 8800 2360 11790 2510 12530 2590 12960
n2 25 56 230 1140 530 2650 680 3380 1170 5870 1330 6640 1380 6890 1880 9410 2520 12600 2680 13400 2770 13850
n2 30 47 240 1200 560 2790 710 3560 1240 6190 1400 7000 1450 7260 1980 9910 2660 13280 2820 14120 2920 14600
n2 40 35 260 1310 610 3050 780 3890 1350 6760 1530 7640 1590 7930 2170 10830 2900 14510 3090 15430 3190 15950
n2 50 28 280 1400 650 3260 830 4160 1450 7230 1630 8170 1700 8480 2320 11580 3100 15510 3300 16490 3410 17050
n2 60 23 300 1490 690 3460 880 4420 1530 7670 1730 8670 1800 9000 2460 12280 3290 16460 3500 17500 3620 18090
n2 70 20 310 1550 720 3610 910 4610 1600 8020 1810 9030 1870 9370 2560 12800 3440 17160 3650 18250 3770 18860
n2 80 17,5 320 1610 750 3760 960 4790 1660 8320 1880 9410 1950 9760 2670 13330 3570 17860 3800 18990 3930 19640
n2 100 14 350 1730 800 4020 1030 5130 1780 8900 2010 10060 2090 10440 2850 14260 3820 19100 4060 20310 4200 21000


Schéma typového označení


Tab. 4.1 Montážní polohy a provedení:


Jmenovité výkony

Při provozních podmínkách s provozním součinitelem Sm = 1 je možné převodovku maximálně zatížit, jak je uvedeno v níže uvedených tabulkách. V těchto tabulkách jsou uvedeny různé vstupní otáčky n1 [min-1], maximální výstupní moment M2max [Nm] a tomuto odpovídající vstupní výkon P1 [kW]. Ve výjimečných případech je možné použít vstupní otáčky n1 = 2800 [min-1], tuto možnost je však nutno konzultovat s výrobcem.

Pro dosažení velmi vysokých převodových poměrů při zachování vysoké kompaktnosti se používá sestava dvou šnekových převodovek. Toto uspořádání dovoluje teoreticky dosáhnout převodového poměru až 10 000:1. Z praktických důvodů se však používají převodové poměry do hodnoty 4 000:1.

Tabulka 8.1. Jmenovité hodnoty převodovek RT/MRT

Tabulka 22.1. Jmenovité hodnoty převodovky MRT80 AP

Tabulka 8.2. Jmenovité hodnoty převodovek MRP

Tabulka 8.3. Jmenovité hodnoty kombinací převodovek RT/MRT

Výkonové parametry

Výběr šnekové převodovky osazené elektromotorem můžeme provést s využitím tabulek 8.4. Tabulky jsou řazeny tak, aby bylo možno určit optimální velikost převodovky na základě stanoveného vstupního výkonu elektromotoru. K požadovanému převodovému poměru a výstupním otáčkám převodovky je přiřazen odpovídající kroutící moment M2 a servisní faktor Sf. Tyto hodnoty jsou v tabulce uvedeny pro elektromotory ve čtyř- a šestipólovém provedení.

Tabulka 8.4.1. Výkonové tabulky převodovek MRT

Tabulka 8.4.2. Výkonové tabulky převodovek MRP

Tabulka 8.4.3. Výkonové tabulky kombinovaných převodovek MRTxRT

Příslušenství

Na základě požadavku zákazníka je možno dodat následující příslušenství:

 

jednostranná výstupní hřídel

TYP A1 A2 C Dh7 D1 L L1 L2 F P R DS M1 M2 Kg
DIN 332 I II
RT – MRT 30A 62 94 2,5 14 20 30 94,5 127 5 20 2,5 20 M5 M5 0,12 0,16
RT – MRT 40A 80 132 10 19 23 40 130 177 6 32 3 25 M6 M6 0,3 0,4
RT – MRT 50A 97 158 5 24 28 50 152 213 8 40 3,5 34 M8 M8 0,55 0,75
RT – MRT 60A 118 185 5 25 30 60 183 250 8 50 3,5 34 M10 M8 0,7 0,9
RT – MRT 70A 119 191 10 28 35 60 189 256 8 50 3,5 34 M10 M8 0,9 1,25
RT – MRT 80A 138 205 5 35 40 60 203 270 10 50 4 45 M12 M8 1,5 2
RT – MRT 100A 150 234 10 40 46 80 240 324 12 70 5 53 M16 M12 2,4 3,2
RT – MRT 120A 170 264 10 45 52 90 270 364 14 80 5 53 M16 M12 3,4 4,6
RT – MRT 150A 218 323 10 55 62 100 328 433 16 90 6 68 M20 M16 6,1 8,1
RT – MRT 180A 262 377 10 60 68 110 382 497 18 100 6 78 M20 M16 8,9 12


oboustranná výstupní hřídel

TYP A1 A2 C Dh7 D1 L L1 L2 F P R DS M1 M2 Kg
DIN 332 I II
RT – MRT 30A 61 95,5 2,5 14 20 30 94 128 5 20 2,5 20 M5 M5 0,12 0,16
RT – MRT 40A 80 132 10 19 23 40 125 182 6 32 3 25 M6 M6 0,3 0,4
RT – MRT 50A 97 158 10 24 28 50 152 218 8 40 3,5 34 M8 M8 0,55 0,75
RT – MRT 60A 118 185 5 25 30 60 183 250 8 50 3,5 34 M10 M8 0,7 0,9
RT – MRT 70A 120 191 10 28 35 60 185 261 8 50 3,5 34 M10 M8 0,9 1,25
RT – MRT 80A 138 205 5 35 40 60 203 270 10 50 4 45 M12 M8 1,5 2
RT – MRT 100A 150 242 10 40 46 80 240 332 12 70 5 53 M16 M12 2,4 3,2
RT – MRT 120A 170 272 10 45 52 90 270 372 14 80 5 53 M16 M12 3,4 4,6
RT – MRT 150A 218 330 10 55 62 100 328 440 16 90 6 68 M20 M16 6,1 8,1
RT – MRT 180A 262 377 10 60 68 110 382 497 18 100 6 78 M20 M16 8,9 12


reakční rameno

TYP A B C D E F G H J Hmotnost
Kg
RT – MRT 30A 85 40 143 55 65 8 14 7 4 0,22
RT – MRT 40A 100 39 161 50 65 8 14 7 4 0,25
RT – MRT 50A 100 44 170 60 75 10 20 7 4 0,3
RT – MRT 60A 150 53 233 70 85 10 20 9 5 0,57
RT – MRT 70A 200 62,5 295 80 100 14 24 9 6 1,1
RT – MRT 80A 200 77,5 315 110 130 14 24 11 6 1,25
RT – MRT 100A 230 77,5 345 110 130 14 24 11 6 1,35
RT – MRT 120A 260 95 395 130 165 16 26 13 8 2,45
RT – MRT 150A 300 125 480 180 215 16 26 15 8 3,7
RT – MRT 180A 350 150 545 230 265 25 30 17 8 4


redukční pouzdra

Obj. č. D1 D2 B1 B2 L
1109 6356 9 11 3 4 20
1409 7156 9 14 3 5 30
1411 7163 11 14 4 5 23
1911 8063 11 19 4 6 40
2411 9063 11 24 4 8 50
1914 8071 14 19 5 6 30
2414 9071 14 24 5 8 50
2814 0071 14 28 5 8 60
2419 9080 19 24 6 8 40
2819 0080 19 28 6 8 60
3819 3280 19 38 6 10 80
2824 0090 24 28 8 8 50
3824 3290 24 38 8 10 80
4224 6090 24 42 8 12 110
3828 3200 28 38 8 10 80
4228 6000 28 42 8 12 110
4238 6032 38 42 10 12 80


Převodovky RT a MRT je dle konkrétního požadavku zákazníka možno vybavit na výstupu (popř. na vstupu) vhodným typem hřídelové spojky pro vyrovnání radiálního, axiálního a úhlového přesazení hřídelů, prokluzovou spojkou pro omezení přenášeného kroutící momentu, popř. volnoběžkou, nebo i kombinací pružné spojky s prokluzovou a pružné spojky s volnoběžkou.

Mazání

Mazání šnekových převodovek řady RT/MRT je zajištěno broděním šnekového kola nebo šneku v oleji v kombinaci s rozstřikem oleje. To za běžných podmínek spolehlivě zabezpečuje správnou funkci, životnost a účinnost převodovky. U velikostí 30 až 80 je z hlediska mazání možné použití libovolné pracovní polohy převodovky. U převodovek velikostí 100 až 180 je s ohledem na umístění odvzdušňovací zátky přípustná pouze poloha dle Tab. 4.1 Montážní polohy a provedení, pro kterou je převodovka určena a případnou změnu pracovní polohy je potřeba konzultovat.

Převodovky RT/MRT jsou standardně dodávány včetně olejové náplně – ÖMV PG 460EP, což je syntetický olej zajišťující za normálních podmínek během provozní životnosti převodovky bezúdržbový chod bez nutnosti výměny oleje. Je-li nutné zvolit jiné mazivo, např. z důvodů ztížených podmínek (vyšší provozní teplota, vysoké otáčky), je nutné dbát na to, aby aditiva obsažená mazivu nenapadaly bronz a olejové těsnění. Doporučujeme volit syntetické oleje, které zaručují vysokou životnost, stabilitu a dynamickou účinnost šnekového převodu. Při použití minerální olejové náplně je po určité době nutná její výměna. V případě použití tuku je třeba počítat se zhoršením odvodu tepla, snížením účinnosti, horším promazáním všech součástí a tím s větším opotřebením převodovky. Doporučená ekvivalentní maziva jsou uvedena v Tab. 19.1, množství oleje pro jednotlivé typy a velikosti převodovek uvádí Tab. 19.2

Tab. 19.1 Ekvivalentní maziva

teplota okolí -10oC – +50oC -30oC – +100oC -40oC – +120oC -10oC – +60oC
prostředek minerální olej syntetický olej syntetický tuk
druh zatížení normální těžké normální a těžké normální a těžké
 OMV Öle HST 320 EP Öle HST 460 EP PG 460 EP PG 220 EP Duraplex EP 00
 Agip Blasia 320 Blasia 460 Blasia S
 Aral Degol BG 320 Degol BG 460 Degol GS 220 Degol PAS 230 Aralub BAB EP
 Castrol Alpha SP 320 Alpha SP 460 Alpha SH 220 Alphagel
 ESSO Spartan EP 320 Spartan EP 460 Grease S420
 Kluber Lamora 320 Lamora 460 Syntheso HT220 Syntheso HT220 Strugtovis P Liquid
 Mobil Mobilgear 632 Mobilgear 634 Glycoil 30 Glycoil Grease 00
 Shell Omala EP 320 Omala EP 460 Tivela Oil WB Omala HD 320 Tivela GL 00
 Optimol Optigear BM 320 Optigear BM 460 Optiflex A 220 Longtime PD 00
 Total Carter EP 320 Carter EP 460
 Paramo Paramol CLP 320 Paramol CLP 460

Všechny převodovky jsou standardně dodávány včetně olejové náplně

Tab. 19.2 Množství maziva v převodovkách

Typ
 
Množství oleje 
[l]
(M)RT 30A 0,04
(M)RT 40A 0,13
(M)RT 50A 0,21
(M)RT 60A 0,36
(M)RT 70A 0,46
(M)RT 80A 0,7
(M)RT 100A 1,6
(M)RT 120A 2,2
(M)RT 150A 4
(M)RT 180A 7
MRP 40A 0,13+0,05
MRP 50A 0,21+0,05
MRP 60A 0,36+0,15
MRP 70A 0,46+0,20
MRP 80A 0,70+0,20
MRP 100A 1,6+0,3
MRP 120A 2,2+0,4
MRP 150A 4+0,3
MRP 180A 7,0+0,3

Skladování, uvedení do provozu a údržba

Skladování

Má-li být převodovka uskladněna nebo být delší dobu mimo provoz, je důležité, aby byly vnější užitné plochy chráněny před korozí. Tato ochrana by se měla opakovat podle charakteru konzervace a okolního prostředí. Skladovací prostor musí být pokud možno bezprašný, suchý a bez vibrací. Převodovky s plnícími otvory je nutné naplnit olejem a uzavřít zátkou. Doporučujeme jedenkrát za 3 – 4 měsíce pootočit výstupní hřídelí minimálně o jednu otáčku.

Uvedení do provozu

Při montáži převodovky dbejte na to, aby:

 • nepůsobily vnější vibrace a vysoká teplota okolí
 • byly použity při zatížení s rázy spojky
 • byly spojené hřídele souosé a spojky montovány podle příslušného předpisu
 • byla převodovka montována na rovnou (opracovanou) plochu, nebo přímo nasunuta na výstupní hřídel a kroutící moment chycen do podpory
 • byly montovány součásti nasazené na hřídel pomocí závitu na čelní straně hřídele
 • byly spojované povrchy chráněny proti oxidaci
 • byly převodovky s olejovou náplní naplněny množstvím oleje dle Mazání.
 • převodovky, které jsou delší dobu mimo provoz, byly ošetřovány jak je uvedeno v odstavci uskladnění
 • se po dlouhodobém uskladnění upravilo množství oleje a našrouboval odvzdušňovací šroub

Údržba

U převodovek mazaných syntetickými mazivy není další údržba nutná. Při použití minerálního oleje je nutná výměna, viz. Tabulka 12.1. (níže). Po záběhu a při výměně maziva se musí převodovka vyčistit a naplnit novým mazivem.

Záběh

Po dobu prvních cca 400 provozních hodin doporučujeme zatěžovat převodovku ze začátku do 70% a postupně zvyšovat zatížení na maximum. V této době se může zvýšit provozní teplota.

Čištění

Provozem zahřátý olej vypustit a skříň převodovky vyčistit.

Výměna oleje

Převodovku naplnit olejem v množství, které je uvedeno v záložce Mazání.

Tabulka 12.1. Mazací intervaly [h]

teploty oleje oC druh zatížení minerální olej olej / tuk
< 60 trvalé
přerušované
4000
6000
dlouhodobý
> 60 trvalé
přerušované
2000
4000
dlouhodobý

Upozornění:
Syntetické a minerální mazací prostředky se nesmí míchat. Také míchání syntetických produktů různých výrobců může být problematické. Při změně druhu nebo značky mazacího prostředku, musí být převodovka bezpodmínečně vyčištěna.

Hřídelové těsnění

Dobrý provoz převodovky ovlivňuje také správná funkce a stav hřídelového těsnění. Životnost hřídelového těsnění je ovlivněna velmi významným způsobem teplotou kontaktního okolí, potenciálními chemickými reakcemi, které se mohou vyskytnout mezi složkami materiálu těsnění a maziva.
Náhrada hřídelového těsnění se provádí pokud je poškozeno a nesplňuje svoji funkci.

Náhradní díly

 

1 Skříň 13 Motorová příruba
2 Příruba FT 14 Ložisko
3 Gufero 15 Šnek RT
4 Ložisko 16 Ložisko
5 Šnekové kolo 17 Gufero
6 NBR víčko 18 Víčko RT
7 Pojistný kroužek 19 Příruba FF – adaptér
8 Pojistný kroužek 20 Patka – adaptér
9 Ložisko 21 Reakční rameno
10  Šnek 22 Výstupní hřídel jednostranná – kompletní
11 Ložisko 23 Výstupní hřídel oboustranná – kompletní
12  Gufero    
1 Skříň 10 Příruba
2 Ložisko 11 Ložisko
3 Gufero 12 Skříň předlohy
4 Čelní ozubené předlohy 13 Šnekové kolo
5 Pojistný kroužek 14 Ložisko
6 Ložisko 15 Pojistný kroužek
7 Pojistný kroužek 16 NBR víčko
8 Pastorek 17 Pojistný kroužek
9 Gufero    

Ložiska a těsnění

TYP Motor MRT RT
ložisko 4 ložisko 7 olej. těsnění 2 ložisko 4A ložisko 7A olej. těsnění 2A
30A 56; 63 HK 2016 6300 20x28x7 6201 6300 12x32x7
20x26x16 10x35x11 12x32x10 10x35x11
40A 63 6004 6302 20x35x7 6302 6302 15x26x7
20x42x12 15x42x13 15x42x13 15x42x13
71 61905 6302 25x35x7      
25x42x9 15x42x13      
50A 63; 71 6205 6304 25x40x7 30304 30304 17x35x7
25x52x15 20x52x15 20x52x15 20x52x15
80 61906 6304 30x40x7      
30x47x9 20x52x15      
51107 30304 30x40x7      
35x37x12 20x52x15      
60A 71; 80 32006 30205 30x47x7 30206 30205 28×40-7
30x55x17 25x52x15 30x62x16 25x52x13
90 61907 6304 35x47x7      
35x55x10 25x52x15      
51107 30205 35x47x7      
35x52x12 25x52x15      
70A 71; 80 32006 30205 30x47x7 30206 30205 28×40-7
30x55x17 25x52x15 30x62x16 25x52x13
90 61907 6304 35x47x7      
35x55x10 25x52x15      
51107 30205 35x47x7      
35x52x12 25x52x15      
80A 80; 90 30207 30306 35x55x7 30206 30205 30x55x7
35x72x17   30x62x16 25x52x13
100 32008 30306 40x55x7      
40x69x19 30x72x19      
100A 80; 90; 100; 112 32208 31307 40x62x12 32208 31307 40x62x8
40x80x24,75 35x80x22,75 40x80x24,75 35x80x22,75
120A 80; 90; 100; 112 32208 31307 40x62x12 32208 31307 40x62x8
40x80x24,75 35x80x22,75 40x80x24,75 35x80x22,75
150A 100; 112; 132 32211 31309 55x80x10  31309 31309 45x75x8
55x100x22,75 45x100x27,75 45x100x27,75 45x100x27,75
180A 112; 132; 160 31312 31312 60x80x10  31312 31312 60x75x9
60x130x33,5 60x130x33,5 60x130x33,5 60x130x33,5
TYP 12 12A 11
RT – MRT 30A 6005 7005  
25x47x12 25x47x12 25x40x7
RT – MRT 40A 6006 32006  
30x55x13 30x55x17 30x47x7
RT – MRT 50A 6007 32007  
35x62x14 35x62x18 35x50x7
RT – MRT 60A 6008 32008  
40x68x15 40x68x19 40x55x7
RT – MRT 70A 6009 32009  
45x75x16 45x75x20 45x60x8
RT – MRT 80A 6010 32010  
50x80x16 50x80x20 50x65x8
RT – MRT 100A 6011 32011  
55x90x18 55x90x23 55x72x10
RT – MRT 120A 6013 32013  
65x100x18 65x100x23 65x85x12
RT – MRT 150A 6216 30216  
80x140x26 80x140x28,25 80x100x10
RT – MRT 180A 6218 32218  
90x160x30 90x160x42,5 90x110x12

Elektromotory

Kapitola elektromotorů poskytuje základní technické a rozměrové údaje trojfázových asynchronních elektromotorů s osovou výškou 56 až 160 dodávané výrobcem elektromotorů Siemens Mohelnice. Pro doplňující nebo podrobnější technické informace si vyžádejte samostatný katalog výrobce motorů.

Montážní polohy motoru:

Standardní umístění svorkovnice je v poloze 1.

Jinou polohu svorkovnice motoru je nutno uvést v objednávce jako zvláštní požadavek.

Technické parametry:

Tvar:

– přírubový IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT** (IM B14 FT**)
– patkopřírubové IM 2081 (IM B35)
– všechny montážní tvary podle IEC 34-7 code I/II

Montážní rozměry:

– v souladu s IEC 72 / DIN 42673

Krytí:

– IP 55


Tab. 25.1: 2 - pólové, synchronní otáčky 3000 min-1

Velikost   výkon otáčky jmenovitý
proud A
jmenovitý
moment
účiník účinnost poměr J hmotnost
    kW min-1 400 V Nm cos φ η % Ik/In Mz/Mn kg×m2 kg
56 2s 0,09 2830 0,26 0,3 0,81 63 3,7 2,0 0,00015 3,0
56 2 0,12 2800 0,32 0,41 0,83 65 3,7 2,1 0,00015 3,0
63 2s 0,18 2820 0,51 0,61 0,82 63 3,7 2,0 0,00018 3,5
63 2 0,25 2830 0,68 0,84 0,82 65 4,0 2,0 0,00023 4,1
71 2s 0,37 2740 1,00 1,3 0,82 66 3,5 2,3 0,00035 5,0
71 2 0,55 2800 1,36 1,9 0,82 71 4,3 2,5 0,00045 6,6
80 2s 0,75 2855 1,73 2,5 0,86 73 5,6 2,3 0,00085 8,2
80 2 1,1 2845 2,4 3,7 0,87 77 6,1 2,6 0,0011 9,9
90S 2 1,5 2860 3,25 5,0 0,85 79 5,5 2,4 0,0015 12,9
90L 2 2,2 2880 4,55 7,3 0,85 82 6,3 2,8 0,0020 15,7
100L 2 3,0 2890 6,1 9,9 0,85 84 6,8 2,8 0,0038 21,5
112M 2 4,0 2905 7,8 13,1 0,86 86 7,2 2,6 0,0055 29
132S 2 5,5 2925 10,3 18 0,89 86,5 5,9 2,0 0,016 40,5
132S 2 7,5 2930 13,8 24,4 0,89 88 6,9 2,3 0,021 48,5
160M 2 11 2940 20,0 36 0,88 89,5 6,5 2,1 0,034 68,5
160M 2 15 2940 26,5 49 0,90 90 6,6 2,2 0,040 76,5
160L 2 18,5 2940 32,5 60 0,91 91 7,0 2,4 0,052 87


Tab. 25.2: 4 - pólové, synchronní otáčky 1500 min-1

Velikost   výkon otáčky jmenovitý
proud A
jmenovitý
moment
účiník účinnost poměr J hmotnost
    kW min-1 400 V Nm cos φ η % Ik/In Mz/Mn kg×m2 kg
56 4s 0,06 1350 0,20 0,42 0,77 56 2,6 1,9 0,00027 3,0
56 4 0,09 1350 0,29 0,63 0,77 58 2,6 1,9 0,00027 3,0
63 4s 0,12 1350 0,42 0,84 0,75 55 2,8 1,9 0,0003 3,5
63 4 0,18 1350 0,56 1,3 0,77 60 3,0 1,9 0,0004 4,1
71 4s 0,25 1350 0,76 1,8 0,79 60 3,0 1,9 0,0006 4,8
71 4 0,37 1370 1,03 2,5 0,8 65 3,3 1,9 0,0008 6,0
80 4s 0,55 1395 1,45 3,7 0,82 67 3,9 2,2 0,0015 8,0
80 4 0,75 1395 1,86 5,1 0,81 72 4,2 2,3 0,0018 9,4
90S 4 1,1 1415 2,55 7,4 0,81 77 4,6 2,3 0,0028 12,3
90L 4 1,5 1420 3,4 10,1 0,81 79 5,3 2,4 0,0035 15,6
100L 4s 2,2 1420 4,7 14,8 0,82 82 5,6 2,5 0,0048 21,5
100L 4 3,0 1420 6,4 20,2 0,82 83 5,6 2,7 0,0058 24,5
112M 4 4,0 1440 8,2 26,5 0,83 85 6,0 2,7 0,011 31
132S 4 5,5 1455 11,4 36,1 0,81 86 6,3 2,5 0,018 42,5
132M 4 7,5 1455 15,2 49,2 0,82 87 6,7 2,7 0,024 49
160M 4 11 1460 21,5 72 0,84 88,5 6,2 2,2 0,040 68
160L 4 15 1460 28,5 98,1 0,84 90 6,5 2,6 0,052 93,5


Tab. 25.3: 6 - pólové, synchronní otáčky 1000 min-1

Velikost   výkon otáčky jmenovitý
proud A
jmenovitý
moment
účiník účinnost poměr J hmotnost
    kW min-1 400 V Nm cos φ η % Ik/In Mz/Mn kg×m2 kg
63 6 0,09 870 0,47 1,0 0,70 40 2,0 1,8 0,0004 4,1
71 6s 0,18 835 0,62 2,0 0,75 56 2,3 2,1 0,0006 6,3
71 6 0,25 850 0,78 2,8 0,76 61 2,7 2,2 0,0009 6,3
80 6s 0,37 920 1,2 3,8 0,72 62 3,1 1,9 0,0015 7,5
80 6 0,55 910 1,6 5,8 0,74 67 3,4 2,1 0,0018 9,4
90S 6 0,75 915 2,1 7,8 0,76 69 3,7 2,2 0,0028 12,5
90L 6 1,1 915 2,9 11,5 0,77 72 3,8 2,3 0,0035 15,7
100L 6 1,5 925 3,9 15 0,75 74 4,2 2,2 0,0063 24
112M 6 2,2 940 5,2 22 0,78 78 4,6 2,2 0,011 27
132S 6 3,0 950 7,2 30 0,76 79 4,2 1,9 0,015 41
132M 6 4,0 950 9,4 40 0,76 80,5 4,5 2,1 0,019 46
132M 6 5,5 950 12,8 55 0,76 83 5,0 2,3 0,025 54
160M 6 7,5 960 17,0 75 0,74 86 4,6 2,1 0,041 76
160L 6 11 960 24,5 109 0,74 87,5 4,8 2,3 0,049 102


Tab. 25.4: 8 - pólové, synchronní otáčky 750 min-1

Velikost   výkon otáčky jmenovitý
proud A
jmenovitý
moment
účiník účinnost poměr J hmotnost
    kW min-1 400 V Nm cos φ η % Ik/In Mz/Mn kg×m2 kg
71 8s 0,09 630 0,36 1,4 0,68 53 2,2 1,9 0,0009 6,3
71 8 0,12 645 0,51 1,8 0,64 53 2,2 2,2 0,0009 6,3
80 8s 0,18 675 0,75 2,5 0,68 51 2,3 1,7 0,0015 7,5
80 8 0,25 680 1,03 3,5 0,64 58 2,6 2 0,0018 9,4
90S 8 0,37 675 1,13 5,2 0,75 63 2,9 1,6 0,0025 10,5
90L 8 0,55 675 1,58 7,8 0,76 66 3,0 1,7 0,0035 13,2
100L 8 0,75 680 2,15 10,5 0,76 66 3,0 1,7 0,0053 20
100L 8 1,1 680 2,9 15,4 0,76 72 3,4 1,9 0,0070 22
112M 8 1,5 705 3,9 20 0,76 74 3,7 1,8 0,013 24
132S 8 2,2 695 5,7 30 0,74 75 3,9 1,9 0,014 41
132M 8 3,0 700 7,6 40 0,74 77 4,1 2,1 0,019 49
160M 8s 4,0 715 10 53 0,72 80 4,5 2,2 0,035 61
160M 8 5,5 710 13 73 0,73 83,5 4,7 2,3 0,043 70
160L 8 7,5 715 17,7 100 0,72 85 5,3 2,7 0,062 91


Tab. 25.5 Rozměrové parametry motorů

Velikost přírubový motor – rozměry v mm
  Dk6 E F G GD AC HF HG L LB LD LG LK
56 9 20 3 7,2 3 116 78,5 101 177 157 69,5 75 32
63 11 23 4 8,5 4 118 78,5 101 202 179 69,5 75 32
71 14 30 5 11 5 139 88,5 111 240 210 63,5 75 32
80 19 40 6 15,5 6 156,5 95,5 120 272,5 232,5 63,5 75 32
90 24 50 8 20 7 173,6 105,5 128 331 281 79 75 32
100 28 60 8 24 7 196 78 129 327,5 312,5 102 120 42
112 28 60 8 24 7 219,5 91 142 393 333 102 120 42
132S 38 80 10 33 8 259 107 164 454 374 128,5 140 42
132M 38 80 10 33 8 259 107 164 454 374 128,5 140 42
160M 42 110 12 37 8 314 127 191 588 478 160,5 165 54
160L 42 110 12 37 8 314 127 191 588 478 160,5 165 54

 

Velikost přírubový motor – rozměry v mm
  Tvar IM B5 Tvar IM B 14FT.. menší Tvar IM B 14FT.. větší
    M Nj6 P S T LA   M Nj6 P S T   M Nj6 P S T
56 FF100 100 80 120 7 3 8 FT65 65 50 80 M5x16 2,5 FT85 85 70 105 M6x16 2,5
63 FF115 115 95 140 10 3 8 FT75 75 60 90 M5x14 2,5 FT100 100 80 120 M6x16 3
71 FF130 130 110 160 10 3,5 9 FT85 85 70 105 M6x16 2,5 FT115 115 95 140 M8x16 3
80 FF165 165 130 200 12 3,5 10 FT100 100 80 120 M6x16 3 FT130 130 110 160 M8×16 3,5
90 FF165 165 130 200 12 3,5 10 FT115 115 95 140 M8x21 3 FT130 130 110 160 M8×22 3,5
100 FF215 215 180 250 14,5 4 11 FT130 130 110 160 M8×20 3,5 FT165 160 130 200 M10x20 3,5
112 FF215 215 180 250 14,5 4 11 FT130 130 110 160 M8×20 3,5 FT165 160 130 200 M10×20 3,5
132S FF265 265 230 300 14,5 4 12 FT165 165 130 200 M10×24 3,5
132M FF265 265 230 300 14,5 4 12 FT165 165 130 200 M10×24 3,5
160M FF300 300 250 350 18,5 5 13
160L FF300 300 250 350 18,5 5 13

 


Fotogalerie

Převodovka RT/MRT

Převodovka RT v kombinaci s převodovkou ATC